تعبیر خواب آلامتو – تعبیرخواب آنلاین با پاسخگویی سریع

حالا آمد و میگوید: خیلی خوب «فَإن کَانَتِ النَّفسُ کَامِلَهً» یک آدم حسابی باشد «مُتِمَکِنَهً مِن إدراکِ المُجَرداتِ العَقلیهَ أدرَکتَها وَ استَحضَرت أسبَابَ الکَائِنات عَلی مَا هِیَ عَلیهَا مِنَ الکُلِّیُهِ وَ النُّورِیه» اگر آدم کاملی بود این میآید وصل میشود، به علّت مسانخت چیزهای حسابی درمییابد، اصلاً حقایق را درمییابد. ابراهیم کرمانی میگوید: اگر کسی که مرده است را در خواب ببینی که زنده شده است، یعنی حال و روز او در آن جهان خوب میباشد (مخصوصاًً اینکه ببینی آن شخص خندهرو و گشادهرو میباشد). خیلی وقتها میفرمایند که ما به بالا وصل میشویم امّا به خاطر اینکه آن حقیقت در آنجا وجود دارد، آن را نمیبینیم.

بیدار میشویم میگوییم ازدواج میکند. امّا شکل این آدم حسود در عالم بالا یک شکل خاصّی است، اگر انسان کامل بود آن را در مییابد امّا اگر یک مقدار درجهی او پایین بود، نفس آن را حکایت میکند یعنی با چیزهایی که این میشناسد تطبیق میکند. حالا اگر چناچه سنخیّت این آدم با این عالم زیاد بود، در آن خوابیده که حواس هم معطّل شده است تعطیل شده است، یک چیزهایی میبیند امّا اگر نه سنخیّت آن کم بود چه میبیند؟ اوّلاً این کلیّت که انسان وقتی خوابید حواس تعطیل میشود، امّا به حسب استعداد و به اندازهی مسانخت با این دو عالم چیزهایی میبیند، کلاً آدمها اینطور هستند من، این، آن خوابیدیم حواس تعطیل است.

اگر اینطور نبود «وَ إلَّا حَکَتهَا حِکَایَهً خِیِالِیهً بِمَا تَأنِسُ بِهَا مِنَ الصُّوَرِ وَ الأشکَالِ الجُزئِیِّه» این وقتی به عالم مثال وصل شد یا به عالم خیال ببین حقایقی که آنجا وجود دارد، درمییابد. این درگیری ذهنی باعث میشود به دنبال راهی برای تعبیر خوابتان باشید؛ اما تا چه حد میتوانیم به خوابها یا تعبیری که از آنها میشود اعتماد کنیم؟ اگر قدرت تمکّن او کمال انسانیّت او آنقدرها نبود چه کار میکند؟ «وَ إن لَم تَکُن مُتِمَکِّنَه مِن إدراکِ المُجَردات عَلی مَا هِیَ عَلَیها وَ الارِتِقَاء إلی عَالَمِهَا تَوقَّفَت فِی عَالَمِ المِثال مُرتَقِیَّهً مِن عَالَمِ الطَّبِیعَهَ» خوب میگوید اگر در آن درجات نباشد که ادراک مجردات بکند، میگوید که در عالم مثال متوقّف بشود و خلاصه آدم خوبی است و نفوس سلیمهای است که خوابهایی که اینها میبینند به اینها میگویند: منامات صریحه.

آدم روباه در خواب میبیند. گل بنفش در خواب نمایانگر ظرافت، خرد و ارتباط است. معمولاً تعبیر خواب ریزش مو با طاسی و کچل شدن در ارتباط است. اگر خواب عشق و عاشقی می بینید، می توانید این خواب را با عشق به خودتان یا عشق به دیگران در ارتباط بدانید.

دیدگاهتان را بنویسید