تعبیر خواب آلامتو – تعبیرخواب آنلاین با پاسخگویی سریع

اين صورتى است كه نفس متمكن از ادراك مجردات آن طور كه هست بوده باشد و بتواند به آن عوالم ارتقاء يابد، و گرنه تنها از عالم طبيعت به عالم مثال ارتقاء يافته و چه بسا در آن عالم، حوادث اين عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نمايد بدون اينكه با تغيير و تبديل تصرفى در آن بكند. با این روش میتوانید معنایی که حوادث در ناخودآگاه شما ایجاد کردهاند را بهتر درک کنید.

خواب، با توجّه به آنچه انسان در عالم رؤیا مى بیند و نیز مقام و رتبه وجودى انسان که دریافت کننده حقایق است، اقسام گوناگون دارد.خوابى که در مزاج طبیعى و بدنى انسان یا اخلاقیات روحى اش ریشه دارد، هرگز نمى تواند حکایتگر الهامات الاهى باشد؛ سرچشمه چنین خوابى خودِ آدمى است؛ نفس انسانى فراتر از خود نرفته، از علائق روحى و جسمى خود جدا نمى گردد. مانند زندگی واقعی، خواب دیدن توالت، اغلب به جنبههای ناخوشایند و خودمانی زندگی مرتبط است: اجابت مزاج، تمیز کردن خود و غیره. این یک مورد نادر است زیرا مثل بیشتر خوابها، به خواب دیدن خاکسپاری معمولا استعارهای است و ممکن است نشاندهندهی بُعدی از خود یا چیزی در درونتان باشد که مرده است؛ یا شاید برخی جنبههای زندگی واقعی را نشان میدهد که به پایان رسیده یا متوقف شده است.

فیل ممکن است نشاندهندهی خاطرهای کلی یا خاص و شاید سرکوب شده باشد، خاطرهای که ممکن است سعی کند از ناخودآگاهتان سر برآورد؛ شاید به چیزی از گذشتهتان بر میشود که همیشه به خاطر دارید یا یادآوری میکنید و لازم است آن را رها کنید زیرا دیگر به زمان حال مرتبط نیست. این خوابها اغلب از نظر عاطفی آنقدر آزاردهنده هستند که بعید نیست پس از بیدار شدن شریکتان را به خیانت متهم کنید. تعبیر خواب خیانت چیست؟

خواب دیدن دربارهی خیانت در واقعیت اغلب به عزت نفس پایین و عذاب وجدان خودتان مربوط است. لباسهایی که در واقعیت میپوشیدم به شناسایی ما کمک میکند ـ آنها نشان میدهند میخواهیم دیگران چگونه ما را ببینند. وقتی خواب میبینید که در یک مکان عمومی کاملا لخت هستید، احتمالا دربارهی چیزی در زندگیتان مضطرب و آسیبپذیر هستید.

دیدگاهتان را بنویسید