تعبیر خواب آلامتو – تعبیرخواب آنلاین با پاسخگویی سریع

↑ نگاه کنید به: فروید، تعبیرِ خواب، انتشارات آسیا؛ یونگ، انسان در جستجوی هویت خویشتن، نشر جامی. ارسطاطالیس در کتاب (حاس و محسوس) این قدرت عقلی را “عقل فعال” نامیده و می گوید: رویای راست و مطابق واقعیت، عبارت است از اینکه عقل کلی صورتی را به عقل جزیی در خواب بنمایاند و آنکه هر گاه خدای متعال چیزی را برای انسان مقدر فرماید، وی را خبر می دهد و صورت آن چیز را در خواب به او می نمایاند، تا آگاهی باشد به آنچه در آینده پیش می آید.

پس یافتن یک اتاق بیاستفاده(متروکه) حاکی از این است که شما استعدادی را کشف میکنید که پیش از آن از وجودش بیخبر بودید. تعبیر خواب از آن دسته موضوعاتی است که برای همه ما جذابیت دارد. هر کس تحت شرایط خاص و ویژه ای که دارد ، خواب می بیند ، بنابراین شخصا باید به معبر رجوع نماید و از تعبیر خواب خود آگاه شود .2 . معمولاً آنچه در حالت خلسه دیده میشود تا حدود زیادی صحت دارد. در زندگی بیداری، ممکن است احساس کنید کنترل کافی روی جادهای که به موفقیت ختم میشود ندارید.

ممکن است نشانهی احساس گمگشتگی باشد. میتواند نشانهی قدرت و اختیار باشد. ممکن است نشانهی عدالت یا قضاوت باشد. ممکن است نشاندهندهی احساس قرار داشتن بین دو فرد، نیرو، یا قطار افکار مخالف باشد. شاید نشاندهندهی تعاملات اجتماعی و جمع دوستانتان باشد. شاید نشان دهندهی هدف یا کاری باشد که احساس میکنید باید کامل شود. ممکن است نشاندهندهی عدم فعالیت یا تنبلی باشد. ممکن است نشان دهندهی جستجو به دنبال هویت باشد.

در مشاورههایی که بر اساس اصول روانکاوی انجام میشود، با استفاده از رویا و تعبیر آن به بخشهای ناخودآگاه ذهن پی برده شده و به این صورت تعارضات و گرههای ذهنی حل میشوند. زیرا اگر زمان بگذرد (حتی اگر برای شستن دست و صورت بروید و برگردید) احتمال فراموشی یا تحریف رویا هست.

دیدگاهتان را بنویسید