تعبیر خواب آلامتو – تعبیرخواب آنلاین با پاسخگویی سریع

برخی دیگر می گویند خواب های ما می توانند منعکس کننده افکار و احساسات ما، عمیق ترین خواسته ها، ترس ها و نگرانی های ما باشند به خصوص خواب هایی که بارها و بارها برایمان تکرار می شوند. با توجه به این داستان میتوان گفت تمامی شرایط محیط اطراف ما، مثل صدا، گرمی یا سردی و همینطور سیری یا گرسنگی خود را در خوابهای ما نشان دهند. تصویر پرواز در رویا همچنین فشارهای درونی دیگری که ما را به پایین میکشند از قبیل نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را نشان میدهد.

فلج شدن در خواب نشان میدهد که شما احساس میکنید در زندگی واقعی در وضعیتی سخت گرفتار شدهاید. شکیبا راد گفت: ممکن است این موضوع به ذهن افراد برسد که رابطه آن ها در تنها در ظاهر خوب است و حقیقت همان چیزی است که ضمیر ناخودآگاه نشان داده است اما در واقعیت هیچ نشانه ناراحت کننده و مبهمی میان آنها وجود نداشت و یونگ نمیتوانست با مطرح کردن این فرض به درمان مرد جوان آسیب بزند. اولیاى الاهى، با استفاده از آیات و روایات، فرموده اند: چنان که در عالم بیدارى دستیابى به اسرار عالم و آیات غیبى به «مراقبه» نیاز دارد – یعنى براى دریافت حقایق و باطن جهان هستى، باید مراقب اعضا، جوارح و اعمال خویش باشیم تا ظرفیت ادراک و فهم آیات الاهى را به دست آوریم – در عالم خواب نیز «مراقبه» لازم است.

اگر در خواب ببینید تلفن زنگ میزند یعنی بخشی از شخصیتتان به شیوهای که نیاز دارد، با شما ارتباط برقرار میکند. اگر در خواب تلفن را پاسخ ندهید، احتمالا این پیغامها را نادیده خواهید گرفت. 7- اگر فعل و عملکرد کدها با حس یا فکر شما در زمان حال اشتراکی نداشت از خود بپرسید آیا شباهتی با عملکرد حسی و فکری شما در گذشته دارد؟ اگر خواب ببینید در میدان جنگ تیر میخورید، این میتواند بازتاب تجربهای در گذشته یا اختلاف نظر و تضاد با یک سیاست بخصوص باشد.

خوابِ آبشار یک نشانهی بزرگ است؛ این خواب نشاندهندهی شروعی جدید است که گذشته را میشویَد. میتواند نشانهی تمامیت، وحدت، آرامش درون، هماهنگی، معنویت و شفا باشد. جعبهی خالی نشانهی ناامیدی است. دیدن جعبه در خواب به این معنی است که شما حس میکنید چیزی از شما پنهان شدهاست. تعبیر دیگر این اسـت که دزدیدن پول بـه این معنی اسـت که عشق ندارید. بـه دست آوردن قدرت؛ رهایی از استرس و احساسات منفی، زیرا که با پیدا کردن پول هیجان زده و شادمان میشویم.

دیدگاهتان را بنویسید