تعبیر خواب آنلاین، معرفی 4 سایت معتبر برای تعبیر خواب🌙 – مجله اکالا

روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود. یعنی آدمی است که لیاقت دارد به این دو عالم وصل بشود. ما به تهدیدات، بیمها و ترسها میاندیشیم. تعبیر خواب دندان اشاره به موضوعاتی همچون پرخاشگری، دفاع، توانایی ما برای “با چنگ و دندان چسبیدن به زندگی”، توانایی ما برای بدست آوردن آنچه میخواهیم، سخنانی که از دهانمان خارج میشوند یا “فرو داده میشوند”، نحوهی حضور ما در اجتماع دارد. در این حالت شما خواب نیستید اما برای مدتی روحتان از محیط فیزیکی که در آن حضور دارید دور خواهد شد. اگر در خواب ببینید کـه یک خانه ناپدید می شود، بـه این معنا اسـت کـه احساس می کنید در زندگی پایگاه محکمی ندارید.

از جا برخاست از چندین تالار کاخ سفید بازدید کرد، سرانجام در وسط یک اتاق تابوتی دید که جنازه ای با پوششی در آن قرار داشت و عده ای سرباز اطراف آن نگهبانی می دادند. از جمله مثالهاى اين نوع خوابها، اين خوابيست كه نقل شده كه مردى در خواب ديد در دستش مهرى است كه با آن دهان و عورت مردم را مهرى مىكند، از ابن سيرين پرسيد، در جواب گفت: تو بزودى مؤذن مىشوى و در ماه رمضان مردم با صداى تو امساك مىكنند.

این نیست که شما بلند بشوید و به فلان شخص بگویی برای تو تعبیر بکند و خلاصه خوابها گوناگون است. یونانیان و رومیها از خواب برای پیشبینی آینده استفاده میکردند. در عض دسته ی دیگری از خواب ها و رویاها، خبر از آینده می دادند. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید. نوع دیگری از خوابهای کوتاه مدت است. در احادیث نیز واژه «رؤیا» آمده است، و از خوابهای صادق و نیکو به «مُبشّرات» نیز یاد شده است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. گرچه کلمه تعبیر خواب در قرآن ذکر نشده است؛ اما کتابهای تفسیری، کلمه تأویلَ الأحادیث و مَنام و بُشری را معادل آن دانستهاند. بنابراین در برخی رویاها مار نشان دهنده جنسیت ما هستند؛ در برخی رویاها به انرژی جاری در بدن ما اشاره میکند که کار گوارش “روده به مثابه ی مار” را انجام میدهد؛ یا انرژی خلاق یا زهرآگین افکار و احساسات ما. بر اساس تحقیقات انجام شده، ما در هنگام خواب دیدن، همان علایق، خاطرهها و نگرانیهایی را پردازش میکنیم که در طول روز ذهن ما را مشغول فکر کردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید