تعبیر خواب آنلاین با پاسخگویی سریع

کنجکاوی انسان پای خواب و رویا را به جهان علم نیز گشوده و آن را به موضوع علوم مختلفی مانند پزشکی، فلسفه و روانشناسی تبدیل کرده است، گرچه دانشمندان هنوز نتوانسته اند به طور کامل ماهیت رویا و محتوای آن را درک کنند اما سرنخ های خوبی برای حل این معما در اختیار ما گذاشته اند که یکی از سرنخ ها نظریات فروید و یونگ است. اگر در طی روز بخشها یا قسمتهای دیگر رویا به خاطرتان آمد، آنها را نیز به دفتر اضافه کنید.

نیز می تواند بیانگر این باشد که در زندگی واقعی شما به این مکان احساس تعلق نمی کنید. خواب دیدن این که پول از دست میدهید بیانگر این اسـت که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. گربه حیوانی آرام و اهلی است و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. پس ارواحی را که قضای خدا بر مرگشان است، نگه می دارد و دیگر به بدن ها برنمی گرداند، اما ارواحی که چنین قضایی بر آنها رانده نشده، به سوی بدن هایشان روانه می شوند تا مدت معینی زنده بمانند. در سوره زمر آیه ۴۲ آمده است: خدا به هنگام مرگ، ارواح را قبض می کند و علاقه روح از بدن را قطع می کند، اما آنهایی که نمرده اند، روحشان را به هنگام خواب می گیرد.

از جمله آیاتی که به تعبیر خواب اشاره کرده، آیات ۴۲ به بعد سوره یوسف است که یوسف(ع) خواب پادشاه مصر را تعبیر کرد. ↑ سوره یوسف، آیه۴۲. باری خواب پدید آمدن صورتی است در حس مشترک، و علت پیدایش آن گاه اندیشه خود انسان است و گاه الهام عالم غیب، و تعبیر یا تأویل خواب آن است که معبر تشخیص دهد منشاء آن چیست اگر از اندیشه خود بیننده برخاسته علت آن را به قرائن در یابد و اگر از عالم غیب است معنی را از صورت بیرون آورد چنانکه حضرت یوسف معنی فراخی و قحطی را از صورت گاو لاغر و فربه بیرون آورد.

سیم انسان هیچ نیروئی ندارد که بوسیله آن از آینده آگاه گردد و این خوابهای صادق که می بیند از ناحیه خود انسان نیست پس موجوداتی غیر انسان در غیب و باطن این جهانند از آینده آگاه، و انسان با آنها راهی دارد در باطن خود که خود از آن آگاه نیست و کیفیت این اتصال بر انسان مجهول است گاه آن موجود غیبی با یکی ارتباط حاصل می کند نه با دیگران، وقت دیگر با دیگری مربوط می شود نه با این.

دیدگاهتان را بنویسید