تعبیر خواب آنلاین با پاسخگویی سریع

اگر بیند خانه را یا ستونهاي خانه را از جای برداشت، دلیل کـه زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد کـه زنش آبستن شود. بیانگر جنبهاي از زندگی تان اسـت کـه شلوغ پلوغ اسـت. انباری، گنجه: عطش ها؛ ارضاء امیال دنیوی؛ مخزن خاطرات و احساساتی کـه شـما را خرسند میکنند یا خوراک روح شـما هستند. خواب سقوط هواپیما میتواند نماد اهداف یا ایدهآلهایی باشد که خیلی بلندپروازانه و دست نیافتنی هستند؛ یا ممکن است نمادیا ز شکست، تردید در مورد خود یا عدم اعتماد به نفس در رسیدن به این اهداف باشد. شـما نیاز دارید کـه این احساسات را آزاد کنید تا دوباره بازرسی رابه دست آورید.

دلیل پشت خوشبختی شـما ممکن اسـت یک رابطهي خوب یا پیشرفتی در زندگی حرفهايتان باشد کـه بطور ناگهانی رخ دادهاسـت. دیدن خانهي متروکه در خوابتان بیانگر این اسـت کـه شـما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید. خواب دیدن این کـه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی اسـت. اگر خانه تغییر میکند، بیانگر این اسـت کـه شـما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر میدهید. این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شـما و یا محیطی کـه اکنون در آن هستید اسـت. آسانسورها و پله­ های برقی بالا و پایین میروند و از این رو ممکن است نمایانگر هرچیزی در زندگی واقعی باشند که فراز و نشیب دارد و بالا و پایین میرود مانند منابع مالی، عواطف، ترفیعها و غیره.

حال این توجه ممکن است نسبت به خود یا نیاز به جلب توجه از دیگران باشد. به تعبیر این شخص دیدن تاک در خواب نشان از امید است. شما در دو حالت خواب سبک و عمیق واقعاً خواب هستید؛ تفاوت این دو حالت در زمان و میزان فعالیت مغز است؛ اما خلسه حالتی بین خوابوبیداری است. اهداف در ذهن شما دارای ارزش و اهمیت هستند و گاها ممکن است که هیچ نمودی نداشته باشند و جنبههای مادی زندگی را نیز شامل نشوند.

خواب دیدن یکی از پیچیده ترین پدیدههای ذهنی است که ذهن کنجکاو انسان را برای دانستن تعبیر خواب و حل مجهولات آن برانگیخته میکند. خواب پرندگان میتواند نشاندهندهی آزادی شخصی، آرامش ذهن، تفکر آزادانه، یا ذهنی پذیرا باشد؛ یا میتواند نماد تلاشی روحانی برای رسیدن به یک منبع متعالی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید