تعبیر خواب آنلاین با پاسخگویی سریع

عاطفه شکیبا راد روانشناس بالینی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اکثر ما در طول عمر خود خواب های مختلفی می بینیم، گاهی خواب هایمان را فراموش می کنیم و برخی اوقات حتی جزئیات خواب را نیز به خاطر داریم و به جست و جوی تعبیر آن می پردازیم، فروید یکی از روانشناسانی بود که به مسئله خواب پرداخت و کتاب ها و مقالات زیادی در ارتباط با آن منتشر کرد. ۵ ماه پیش تعبیر خواب سکان کشتی مجله دلگرم: تعبیر خواب سکان از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب سکان تعبیر های خواب سکان و سکان کشتی : سکان در خواب…

اینها به این خاطر است که در تعبیر خواب عوامل بسیاری دخالت میکنند و کسی که میخواهد این کار را انجام بدهد باید بهخوبی با این عوامل آشنا بوده و همه آنها را در تعبیر خواب در نظر بگیرید. شرط عمل این قوه بیکار ماندن حس ظاهر است به خواب یا بیهوشی و امثال آن مگر بعضی نفوس قوی که گاه بی انصراف از جهان ظاهر نیز به حس مشترک ادراک می کنند.

اول اینکه خداوند به انسان قوه داده است غیر باصره چشم، که در خواب نیز چیزها می بیند و این قوه را حس مشترک گویند. سیم انسان هیچ نیروئی ندارد که بوسیله آن از آینده آگاه گردد و این خوابهای صادق که می بیند از ناحیه خود انسان نیست پس موجوداتی غیر انسان در غیب و باطن این جهانند از آینده آگاه، و انسان با آنها راهی دارد در باطن خود که خود از آن آگاه نیست و کیفیت این اتصال بر انسان مجهول است گاه آن موجود غیبی با یکی ارتباط حاصل می کند نه با دیگران، وقت دیگر با دیگری مربوط می شود نه با این.

قابل ذکر است که بسیاری از مخترعان و مکتشفان در عالم خواب، به اختراع و کشف خود نائل آمده اند و این موضوع اهمیت این عالم را می رساند. به همین خاطر کسی که خواب شما را تعبیر میکند باید با در نظر گرفتن تمام این مسائل راجع به آن صحبت کند.

دیدگاهتان را بنویسید