تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی/فرار کردن در خواب چه معنایی دارد؟

دویم گاه آنچه آنسان در خواب دیده است درست منطبق با واقعه خواهد شد که پس از خواب در بیداری می بیند و بشر از زمان بسیار قدیم این مطلب را تجربه کرده است و بدان معتقد بوده حضرت یوسف در خواب دید ماه و خورشید و دوازده ستاره او را سجده کردند و فرعون در خواب دید هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را دریدند و خوردند و چنانکه می دانیم تعبیر آن واقع شد. در قرآن پس از داستان خواب ۳۰۹ ساله اصحاب کهف آمده است: همان طور که قادر بودیم آنها را به این خواب طولانی ببریم، آنها را بیدار کردیم، طوری که وقتی بیدار شدند، فکر می کردند یک روز یا کمتر خوابیده اند.

شرط عمل این قوه بیکار ماندن حس ظاهر است به خواب یا بیهوشی و امثال آن مگر بعضی نفوس قوی که گاه بی انصراف از جهان ظاهر نیز به حس مشترک ادراک می کنند. و اينگونه مشاهدات نوعا براى نفوسى اتفاق مىافتد كه سليم و متخلق به صدق و صفا باشند، اين آن خوابهايى است كه در حكايت از حوادث، صريح است. اين صورتى است كه نفس متمكن از ادراك مجردات آن طور كه هست بوده باشد و بتواند به آن عوالم ارتقاء يابد، و گرنه تنها از عالم طبيعت به عالم مثال ارتقاء يافته و چه بسا در آن عالم، حوادث اين عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نمايد بدون اينكه با تغيير و تبديل تصرفى در آن بكند.

شکیبا راد بیان کرد: فروید معتقد بود که افراد آرزو و تمایل های پنهان و سرکوب شده ای دارند که شاید خود فرد نیز از آن بی اطلاع باشد اما این تمایل ها در ناخودآگاه او وجود دارند. ظرف در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی… این روانشناس بالینی ادامه داد: این تمایلات و آرزوها به این دلیل به ناخودآگاه فرد رانده می شوند که به لحاظ اخلاقی و اجتماعی پسندیده نیستند، فروید معتقد بود که محتوای رویا می تواند بیانی از ناخودآگاه فرد باشد.

ممکن است به معنای تلاش برای انجام همزمان چیزهای زیادی باشد. دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب… شکیبا راد گفت: ممکن است این موضوع به ذهن افراد برسد که رابطه آن ها در تنها در ظاهر خوب است و حقیقت همان چیزی است که ضمیر ناخودآگاه نشان داده است اما در واقعیت هیچ نشانه ناراحت کننده و مبهمی میان آنها وجود نداشت و یونگ نمیتوانست با مطرح کردن این فرض به درمان مرد جوان آسیب بزند. عالم دوم عالم مثال است كه ما فوق اين عالم قرار دارد، به اين معنا كه وجودش ما فوق وجود اين عالم است (نه اينكه فوق مكانى باشد) و در آن عالم نيز صور موجودات هست اما بدون ماده، كه آنچه حادثه در اين عالم حادث مىشود از آن عالم نازل مىگردد و باز هم به آن عالم عود مىكند، و آن عالم نسبت به اين عالم و حوادث آن، سمت عليت و سببيت را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید