تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی/فرار کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگرچه برخی از رؤیاهای جنسی ممکن است آرزوهای افراد باشند؛ ولی رؤیاهای جنسی معمولاً پیچیدهتر بوده و نشاندهندهی خواستهها و ترسهای شخصی شما هستند. همهی رؤیاها، حتی رؤیاهای جنسی میتوانند با اتفاقاتی که در زندگی شما رخ میدهد ارتباط داشته باشند و هر شخصیت در رؤیای شما نمایانگر یک تکه از شخصیت شخصی شماست. به گفتهی متخصصان خواب وقتی کسی در رویای جنسی شما ظاهر میشود لزوماً به این معنی نیست که میخواهید با آن فرد رابطهی نزدیک داشته باشید. ابن سیرین میگوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی و از او بپرسی: ‘تو که مرده بودی؟

بگونه ای که وقتی انسان به خواب فرو می رود، روحش از پنجره جسم خارج شده و به طرف عالم بالا و آسمان ها به پرواز در می آید و هر آنچه را که روح در این سیر و سیاحت مشاهده می کند، به شکل خواب در ذهن شخص مجسم می شود. بر اساس مطالعه ای که در سال 2007 انجام شد، مرحله رِم خواب که با حرکات سریع چشم همراه است و خواب دیدم بیشتر در این مرحله اتفاق می افتد، در دلبستگی مادر و نوزاد نقش دارد.

خواب نوزاد می تواند کاملاً تصادفی و واقعاً بی معنی باشد پس زیاد خودتان را درگیر تعبیر خواب بچه دار شدن نکنید. رؤیای جنسی در مورد یک فرد خاص به معنی تمایل ما به اوست؟ خواب خیانت همسر شما بههیچوجه به معنی عدم وفاداری آنها به شما نیست. اگر تعداد زیادی جعبه در خواب ببینید یعنی در پردازش احساساتتان مشکل دارید و لازم است آنها را پنهان کنید. معبران و روانشناسان خواب دیدن را حالتی میدانند که در بسیاری از مواقع میخواهد چیزی را به شما اطلاع دهد؛ بااینحال همه خوابهای ما تعبیر نمیشوند و تعبیر آنها به موضوعات مختلفی مثل زمان خواب دیدن، شرایط زندگی و همینطور افکار هرکس بستگی دارد.

بسیاری از مردم می گویند بهترین ایده هایی که تا به حال ارائه داده اند را در خواب دیده اند و یا تاثیر خوابی که دیده اند بوده است. رؤیاهای جنسی در مورد همکاران و علیالخصوص رئیستان میتواند نشانهی این باشد که شما در ناخودآگاهتان جذب این افراد شدهاید؛ ولی دلیلی که روانشناسان برای چنین رؤیایی دارند این است که شما بهطور ناخودآگاه خود را آمادهی ریاست میبینید. دلیل دیگر این است که ناخودآگاه شما میخواهد نسبت به این افراد احساس برتری کند؛ پس این رویای رابطهی جنسی بهنوعی اظهار برتری و قدرت است. بعد از درگیریهای احساسی و دستوپنجه نرم کردن با دلشکستگی، آخرین چیزی که ممکن است بخواهید دیدن شریک سابق زندگیتان در یک رؤیای سکسی است.

دیدگاهتان را بنویسید