تعبیر خواب برنج – ویژه وب – صدا و سیمای قم

ممکن است رویاها در حافظه ما ذخیره شوند و در آنجا بمانند تا زمانی به یاد آورده شوند. شاید ما فقط رویاهایی را به یاد میآوریم که درست قبل از بیدار شدن اتفاق میافتند چون در آن زمان بعضی فعالیتهای مغزی معین دوباره آغاز شدهاند. پژوهشگران نمیتوانند دلیل فراموش شدن رویاها را با اطمینان بیان کنند؛ شاید مغز ما طوری طراحی شده که رویاهای خود را فراموش کنیم، زیرا اگر همه آنها را به خاطر آوریم شاید نتوانیم رویاها را از خاطرات واقعی تشخیص دهیم. رویا را در ذهن خود بازپخش کنید: اگر درست بعد از بیدار شدن در مورد رویای خود فکر کنید شاید بعدا راحتتر بتوانید آن را به یاد آورید.

البته شاید هر کسی بتواند با خواندن منابع معتبر اطلاعی از تعبیر خواب بخصوص تعبیر بعضی از نشانه های دیده شده در خواب را بداند با این حال حالات مختلف خواب، شرایط مختلف موجود در خواب ها و حتی زمان دیدن خواب، تعبیر خواب را بسیار پیچیده می کند. رویاهای خود را بنویسید.

بدون زنگ هشدار بیدار شوید: در صورت بیدار شدن به صورت طبیعی احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که رویاهای خود را به یاد آورید. اگر در مورد رویاهای خود کنجکاو هستید یا میخواهید به معنای احتمالی نهفته در پس آنها پی ببرید میتوانید از دفترچهای برای ثبت رویاها استفاده کنید. با این که ممکن است رویاها مشابه باشند ولی به گفته کارشناسان معنای نهفته در پس هر رویا منحصر به فرد است. دلیل نهفته در پس رویای شما منحصر به خود شما است.

کارهای فعلیتان بـه سمت همان عادات و طرز فکر قدیمیتان در جریان اسـت. دیدن پول دزدی در خواب بـه این مفهوم اسـت که شما با خطرات خاصی در زندگی روبهرو میشوید. ما در این وب سایت از از بیانات معبران مختلف و البته کتب های ایشان بهره گرفتیم که بتوانیم خواب شما را با جامع ترین تعبیر خدمتتان ارائه کنیم. سعی کنید خود را بر اساس رویاهایتان قضاوت نکنید. به خاطر آوردن رویا را به خود یادآوری کنید: اگر تصمیم بگیرید که رویاهایتان را به یاد آورید احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که صبح آنها را به خاطر آورید. مثلا مشکلی با یکی از اعضای خانواده داریم، در خواب همان مشکل را دیده و از طریقی ان را حل میکنیم، راهی که از طریق آن مشکلمان حل شده، راه حل مشکل در دنیای واقعی است.

دیدگاهتان را بنویسید