تعبیر خواب بچه دار شدن و دیدن نوزاد در خواب چه تعبیری دارد؟

• برنامه منظمی برای خواب داشته باشید. دیدن رز سفید در خواب نشانهای از مقاومت است و اگر بتوانید عطر این رز سفید را در خواب استشمام کنید نشانهای از آغازی مجدد در زندگیتان است. گل جعفری زرد نشانهای از آیندهای روشن است. دیدن این گل در خواب همچنین نشانهای از آرزوها و امیدهای فرد است. تعبیر گل های صورتی در خواب نشانهای از عشق در زندگی هستند. گل زرد نشانهای از احترام، اعتماد و دلسوزی و نمادی از قدردانی برای کارهای انجام شده است.

نرگس زرد در خواب نمادی از وفاداری کامل به دوستان است. گل بنفش در خواب نمایانگر ظرافت، خرد و ارتباط است. رز زرد نویدبخش رسیدن به اهداف است و سوسن زرد نیز نشانهای از استعدادهای پنهان شما دارد. آیا تعبیر خواب حقیقت دارد؟ طبق نظر فروید تعبیر دیدن گلدان در خواب نماد جنبههای زنانه افراد است. دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب… تعبیر خواب جواهرات چیست؟

اگر در خواب ببینید کـه یک خانه ناپدید می شود، بـه این معنا اسـت کـه احساس می کنید در زندگی پایگاه محکمی ندارید. اگر در خانه تنها هستید بـه این دلیل کـه باقی را بیرون کرده اید، بـه این معنا اسـت کـه مشکل اعتماد بـه نفس دارید. آمیزش مرد با زن مرده: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی با مرده زنی ازدواج کردهای و با او آمیزش نمودهای، یـعـنـی از املاک و دارائیهای آن زن چیزی به دست میآوری، امام صادق (ع) میفرمایند: اگر ببینی با زن مردهای آمیزش نمودهای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده میشود و سود و منفعت به دست میآوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد میباشد.

دیدن گلهای آبی درست مثل دیدن یک دریای آبی آرامشبخش هستند، البته این آرامش میتواند در تناقض با جاهطلبی فرد باشد. دیدن دستهای گل بنفش میتواند نشانگر عبور از مرحلهای در زندگی باشد. میتواند نشان دهندهی تصمیمی باشد که باید در زندگی واقعی بگیرید. این گلهای زیبا دلسوزی و وفاداری شما به دوستانتان را نشان میدهد و میگوید حتی در شرایط سخت پشت آنها را خالی نمیکنید.

دیدگاهتان را بنویسید