تعبیر خواب بچه دار شدن و دیدن نوزاد در خواب چه تعبیری دارد؟

به همین خاطر است که میگویند شرایط روحی هریک از ما بر کیفیت خواب و همینطور رؤیاهایمان اثر میگذارد. بطور متوسط انسانها یک سوم از عمر خود را در خواب سپری میکنند و یکی از مهمترین مواردی که طی این یک سوم از عمر همه ما انسانها با آن سر و کار داریم خواب و دیدن خواب است. اما با ظهور عصر پیشرفت و استدلال این افراد جایگاه خود را از دست دادند و امروزه نوشته های آنها منبعی معتبر شناخته نمی شود. بررسی کنونی نشان میدهد، متن رسالات تعبیر خواب عصر تیموری و صفوی به دلیل پیروی و نقل قول معبران مشهور، امتداد متون پیشین به حساب میآیند.

دویم گاه آنچه آنسان در خواب دیده است درست منطبق با واقعه خواهد شد که پس از خواب در بیداری می بیند و بشر از زمان بسیار قدیم این مطلب را تجربه کرده است و بدان معتقد بوده حضرت یوسف در خواب دید ماه و خورشید و دوازده ستاره او را سجده کردند و فرعون در خواب دید هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را دریدند و خوردند و چنانکه می دانیم تعبیر آن واقع شد.

به صورت کلی خوابها در 5 دسته خوابهایی که از افکار و تخیلات انسان در بیداری منشأ میگیرند، خوابهایی که نتیجه غلبه مزاج در انسان هستند، خوابهای ناشی از وسوسه شیطانی هستند، خوابهای صادق و خوابهایی که به وضع خوابیدن انسان بستگی دارند، تقسیم میشوند. اگر شـما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی میکنید، اما خواب می بینید کـه تنها زندگی می کنید، بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید گامهاي جدیدی بـه سمت استقلال بردارید. تعبیر خواب شکست چیست؟

با استفاده از واژگان زیر می توانید خواب خود را ، خودتان تعبیر کنید. معنای دیگر این خواب این است که شما در مقابل نوعی وسوسه تسلیم خواهید شد. میگوید: «ضُمِّی قِنَاعَکِ یَا سُعَادُ أَوِ ارْفَعِی» میگوید: ای سعاد -این دختر است ولی نفس انسانی را میگوید- «ضُمِّی قِنَاعَکِ یَا سُعَادُ أَوِ ارْفَعِی» این مقنعهی خود را محکم بگیر یا اصلاً بردار. اگر خواب دیدید برهنه هستید یا اینکه بخشی از بدن شما برهنه مانده، سعی کنید صداقت بیشتری در زندگی داشته باشید، اگر کسی را رنجانده اید از او دلجویی کنید و اگر درباره کسی حرف بدی زده اید دیگر تکرار نکنید و بگذارید فراموش شود.

دیدگاهتان را بنویسید