تعبیر خواب بچه دار شدن و دیدن نوزاد در خواب چه تعبیری دارد؟

همه مردم قدرت تعبیر خواب را ندارند. بطور متوسط انسانها یک سوم از عمر خود را در خواب سپری میکنند و یکی از مهمترین مواردی که طی این یک سوم از عمر همه ما انسانها با آن سر و کار داریم خواب و دیدن خواب است. اگر این اتفاق در دوران بارداری بیفتد، نشان دهنده اضطراب زایمان یا نیاز عاطفی برای ایجاد پیوند با کودک جدید است. سقوط اغلب نماد یک “پرچم قرمز” در ضمیر ناخودآگاه شما است، و نشان میدهد که کنترل یکی از موقعیتهای مهم زندگیتان را از دست دادهاید.

شاید نشان دهندهی هدف یا کاری باشد که احساس میکنید باید کامل شود. هدف از تجزیه و تحلیل رویای ، ایجاد درک کامل از خود است. در این عرصه مجازی ، عمیق ترین احساسات و خواسته های خود را کشف می کنیم. عرصه رویاها جایی است که ما آرزوها ، ترجیحات و اخلاق خود را کشف می کنیم. ما از رویاها استفاده می کنیم تا خودمان را از طریق یک دیدگاه معتبر ببینیم و نه اینکه دیگران چگونه ما را ببینند.

فروید رویاها را چشم انداز واقعی می داند. در سال 1900 ، زیگموند فروید “Die Traumdeutung” یا “تفسیر رویاها” را نوشت. وی اظهار داشت: “رویاها جاده سلطنتی به ناخودآگاه است.” فروید همچنین معتقد است که رؤیاها به ما اجازه می دهد خودمان را ببینیم که هستیم. ارسطاطالیس در کتاب (حاس و محسوس) این قدرت عقلی را “عقل فعال” نامیده و می گوید: رویای راست و مطابق واقعیت، عبارت است از اینکه عقل کلی صورتی را به عقل جزیی در خواب بنمایاند و آنکه هر گاه خدای متعال چیزی را برای انسان مقدر فرماید، وی را خبر می دهد و صورت آن چیز را در خواب به او می نمایاند، تا آگاهی باشد به آنچه در آینده پیش می آید.

و دسته ای دیگر از خوابها عبارت از ارتباط روح و نفس آدمیان با عالم ملکوت و واقع است که با تمام حقایق هستی یا بخشی از آنها فارع از گستره و حاکمیت زمان صورت می گیرد که حوادث آینده و گذشته در آنجا یکسان هستند. مثلاً خوابی که با طهارت باشد و در نیمه شب تا وقت سحر باشد به صحت مقرون تر است تا خواب بعد از طلوع فجر یا بدون طهارت.

دیدگاهتان را بنویسید