تعبیر خواب بچه دار شدن و دیدن نوزاد در خواب چه تعبیری دارد؟

این خواب به شما میگوید که قرار است روزهای خوبی در ادامه داشته باشید و نتیجه خوبی از کارهایتان بگیرید. بار دیگر شوهر او به سفر رفت و آن زن دوباره به خواب دید که ستون خانه اش شکسته است. شوهر او برای بار سوم به سفر رفت و آن زن در خواب دید که ستون خانه اش شکسته، ولی او این بار خواب خود را برای شخص دیگری باز گفت، و آن مرد به او گفت که: شوهرت خواهد مرد. «در زمان پیامبر اکرم زنی در خواب دید که ستون خانه اش شکسته، پس خدمت پیامبر رسید و خواب خود را برای پیامبر تعریف کرد.

زمانی که پادشاه سومری در حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح خوابی دید و خواهرش اتفاق بدی را برای او پیشگویی کرد، از آن زمان و در همه این هزار سالها بشر در قالب مذهب، فلسفه، روانشناسی و علوم اعصاب پیشرفت چشمگیری داشته و توانسته تا حدودی درک کند ذهن چه نقشی در خواب و رویاها دارد. شک نیست که رویای صادقه چون از جانب خداوند محقق می شود، تعبیر آن نیاز به علم الهی دارد که این علوم غیبی تنها برای انبیاء و امامان وجود دارد. به طور سنتی رویای مرگ در مورد یک نفر نشانه ای خوب در نظر گرفته می شود و به این معنی است که آن شخص قرار نیست در آینده ای نزدیک بمیرد یا دچار بیماری شود.

احتمال دیگر این است که رویدادهای ذهن ناخوداگاهتان باشد چه شادی و چه غم. جابر مغربی میگوید: اگر ببینی مردهای و تو را غسل کردهاند، یعنی دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود، ابراهیم کرمانی میگوید: اگر زن حاملهای این خواب را ببیند، یعنی صاحب فرزند پسر میشود.

اگر بیند درخانه گریخته بودو در خانه او قفل نکرده بودو آن خانه بـه خانه دیگر پیوسته بود، دلیل کـه از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان برگ ها می ریخت، دلیل که غم و اندوه به وی رسد. • از استعمال سیگار و محصولات نیکوتین دار به خصوص در ساعت های شب خودداری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید