تعبیر خواب – (تعبیر خواب شما چیست؟

در زندگی بیداری، ممکن است احساس کنید کنترل کافی روی جادهای که به موفقیت ختم میشود ندارید. شـما نمی دانید کـه چـهطور باید این احساسات را از خودتان دور کنید و چگونه بـه آن آدمها بگویید کـه ابدا احساس خوبی ندارید. شاید اتفاقی در زندگیتان رخ داده کـه این احساسات را تحریک کرده و خودتان هم می دانید کـه دلیل آن چیست. اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان برگ ها می ریخت، دلیل که غم و اندوه به وی رسد.

اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می خورد و از انواع میوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند. اگر در خواب بدید در باغ اشتران بودند، دلیل که پادشاه آن ملک بر دشمنان ظفر یابد. کفش در خواب ما زن است و همسر. ابراهیم کرمانی گوید: باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال. اگر بیند در باغ شفتالو می کشت، دلیل که او را فرزندی اید که زود علم و ادب بیاموزد.

اگر بیند در باغ است و میوه ها از درخت بلند بر وی همی افتاد، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد. رویا ها انسان را سمت کشف حقایق می کشاند با ما همراه باشید. ماهی در خواب نماد چیزی است که از درون انسان می آید که هم میتواند نشانه ای از برکت و مال و ثروت باشد هم نیرویی مخرب و عصیانگر.

امید و عشق نسبت به فرزندان که انسان دلبستگی به آنها دارد. اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود. از نظر فروید احساس ترس و نگرانی حین خواب هم به دلیل سرکوب خودآگاه فرد بوده که این امیال و آرزوها را نمیپذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید