تعبیر خواب – (تعبیر خواب شما چیست؟

اگر خواب دیدید برهنه هستید یا اینکه بخشی از بدن شما برهنه مانده، سعی کنید صداقت بیشتری در زندگی داشته باشید، اگر کسی را رنجانده اید از او دلجویی کنید و اگر درباره کسی حرف بدی زده اید دیگر تکرار نکنید و بگذارید فراموش شود. شما ممکن است در حال فراموش کردن عشق خود باشید یا اینکه می خواهید احساسات تان را به طور کلی تغییر دهید. اگر در خواب لباس خود را عوض می کنید یعنی شما سعی دارید خودتان را طور دیگری نشان دهید نه آن کسی که واقعا هستید.

خواب دیدن این که شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان اسـت. آتش در خواب میتواند معانی مختلفی داشته باشد و به آنچه در زمان خواب و در بیداری تجربه میکنید بستگی دارد. اینجا دو مطلب وجود دارد که آیا انابه… اینجا خواندیم که بعد از آن همه اعترافات که به ما یاد میدهد که به گناهان اعتراف کردیم، میآید میگوید: حالا که من گناه کردم، تو هم آبروی من را نبردی. اگر ببینی مردهای لباس میفروشد، یعنی آن نوع لباس گران میشود. واقعاً پشیمانی است، انسان پشیمان میشود.

هر آنچه که روح فرد در این سیر و سیاحت میبیند، به شکل خواب در ذهن او مجسم میشود. چنان چـه ببینید یکی از اتاقهاي خانه آشفته و خراب اسـت بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی بـه او می رسد. اگر در خواب برهنه باشیم یعنی از حقایق زندگی مان فرار می کنیم. این پیشنهادات صرفا زمینههای عاطفی را شامل نشده و میتواند نشان دهندهی پیشنهادات جدید شغلی یا حتی عقاید جدیدی باشد که در معرض آنها قرار گرفته اید. اگر خواب مادرتان را در خانه ببینید، نشانهي مثبتی اسـت.

«وَ التُّوبَهُ قِیلَ: بِمَعنَاهَا» بله، یک قیل، همیشه به یاد شما باشد قیل در چیزهای ضیعف میگویند. امّا «وَ قِیلَ: هِیَ النَّدمُ عَلی فِعلِ المَعصِیهَ» گفتند: توبه پشیمانی است بر معصیت. گفته شده است که اصلاً توبه و انابه به یک معنا هستند. امتحان دادن در خواب به احتمال زیاد نشاندهندهی یک موقعیت پراسترس است که شما دائما در زندگی با آن مواجه میشوید.

دیدگاهتان را بنویسید