تعبیر خواب – (تعبیر خواب شما چیست؟

شـما حس می کنید کـه هر شخصی بکار شـما سرک میکشد یا در کار شـما دخالت می کند. وی ادامه داد: مرد جوان در خطر این قرار دارد که نتواند خود را به درستی بشناسد زیرا «پدر» از هر جهت زیاده از حد وجود دارد و ضمیر ناخودآگاه تلاش می کند با ارائه تصویری خلاف واقعیت از طریق به زیر کشیدن پدر و بیاعتبار کردن او پسر را متوجه خودش کرده و از سایه پدرش خارج کند.

به دلایلی غیر از امتحان دادن دوباره به مدرسه برمیگردید، معمولا درسی هست که در گذشته آموختهاید و باید دوباره به خاطر بیاورید؛ یا در خواب چیزی میآموزید؛ یا فرصت دارید چیزی در زندگی بیاموزید که این خواب توجه شما را به آن جلب کرده است. اجماع عمومی بر آن است که این رویا معمولا وقتی ظاهر میشود که شخص در حال تجربهی تغییر قابل توجهی است. اگر ببینید کـه در خانه شـما آهنی اسـت زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شـما از نقره اسـت خوب نیست. اگر در خواب ببینید کـه خانه شـما در محلی اسـت کـه تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیدهاید چرا کـه از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

رویا دیدن در مورد یک خانه خود درونیتان را نشان می دهد. اگر ببینید خانه اي محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق بشما اسـت خواب شـما خبر می دهد کـه زندگی بر شـما تنگ خواهد شد و معاش شـما قلت خواهد یافت. آنچه در گذشته انجام داده ایم، چه خوب و چه بد نتایجش را به ما نشان می دهد و به آنچه در آینده باید انجام دهیم، آگاهمان می کند. اگر در خانه او سیمین اسـت، دلیل کـه وی را توبه باید کردن از گناه و معصیت.

اگر خواب نان دیدهاید، اما مشخصات دیگری مربوط به این خوراکی را یادتان نمیآید، یعنی این که باید به اهدافی که در زندگی گذشتهی خود داشتهاید برگردید. حتی در بعضی متون آمده است که شبهایی از ماه خواب باطل ، شبهایی خواب کاملاً درست ، شبهایی درست است اما با تأخیر به وقوع میپیوندند و بعضی شبها خواب،تعبیر برعکس دارد. زیگموند فروید، که پیشکسوت یونگ بود، اعتقاد داشت همهی خواب و رویاها ماهیتی جنسی دارند، اما یونگ با او مخالف بود. اگر بیند کـه خانه بزرگ وفراخ گردید و ازآن کـه بود بزرگتر شد، دلیل کـه مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.

دیدگاهتان را بنویسید