تعبیر خواب – (تعبیر خواب شما چیست؟

همه ما به خاطر بعضی ملاحظات اجتماعی و اخلاقی بخشهایی از خودمان را سانسور میکنیم. اگر فقط شاهد دیدن یک مار باشید و آسیبی به شما نرسد باید تمرکز بیشتری بر خلاقیت های خود داشته باشید (همانند خواب فردریش ککوله). دیدن خود مار به تنهایی معمولا به این که شما به شخصه چه جوری به جهان نگاه میکنید مربوط میشه.

به عنوان مثال، اگر فردی در فصل پاییز در خواب ببیند که درختان میوههای بسیاری دادهاند، تعبیر خواب آن دلالت بر زیان وی دارد. گاهی آنها به معنی آن هستند که سعی دارید به اهدافتان برسید، اما بسیاری از اوقات این خوابها ممکن است نشانگر دشوارییهایی باشند که به آنها دچار میشوید. لازم به ذکر است این وب سایت برگرفته از تعبیر خواب معبران مختلف می باشد ولی بیان تعبیر خواب معبران مختلف دلیل بر رد یا قبول صحبتهای آنها نمیباشد .

بعضی از آنها به قدری واضح و روشن هستند که به تعبیر نیازی ندارند؛ انسان موضوعی را خواب میبیند که در بیداری هم همان اتفاق میافتد؛ اما بعضی خوابها واضح نیستند و نیاز به تعبیر دارند. 1. خوابهای دسته اول، دوم و پنجم تعبیری ندارند، تنها دسته چهارم قابل تعبیر هستند و میشود به آنها اعتنا کرد. 2. خوابهای دسته چهارم دو نوع هستند. دو تا دلیل میآورد بسیار زیبا است. در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير مي شود.

اگر مثلاً جسته و گریخته به عنوان نقل در کتابها آمده باشد، از ابن سیرین چیز مستقلی نیست. اغلب اوقات عنکبوت به جنبههای انرژی زنانه مرتبط است و از این رو ممکن است نشاندهندهی زنی در زندگیتان باشد. • تعبیر خوابی که در آخر شب دیده شود، تقریباً زود ظاهر میشود. • تعبیر خوابی که در زمان ابتدایی شب دیده میشود، حداقل بیست سال بعد از آن ظاهر میگردد. اگر در خواب فردی غریبه را به قتل رساندید یعنی به بینشی جدید در زندگی رسیده اید، اگر در خواب قصد کشتن کسی را داشتید یا موفق به انجام آن نشدید یعنی تمایل به دگرگونی درونی را دارید.

دیدگاهتان را بنویسید