تعبیر خواب – (تعبیر خواب شما چیست؟

افراد اغلب دیدن رویاهای مشابهی را گزارش میدهند: کسی آنها را تعقیب میکند، از صخرهای سقوط میکنند، یا برهنه در میان عموم ظاهر میشوند. اگر نمیتوانید به دلیل دیدن رویاهای بد خود پی ببرید با یک متخصص سلامت روان مشورت کنید. اگر کابوس خاصی را به صورت مکرر میبینید احتمالا ناخودآگاهتان میکوشد چیزی به شما بگوید و باید به آن توجه کنید.

اگر رویاهایی دردسر ساز دارید، یادداشت آن ها در یک دفترچه ایده خوبی است، به این شکل می توانید علت ایجاد این مشکل را پیدا کنید. اگر بیند در باغ کوشک ها بود و سبزه ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید. فروید بر این باور بود که رویا دیدن روشی است که به وسیله آن افراد آرزوها و خواستههای خود را که برای جامعه قابل قبول نیست برآورده میکنند. شخصی به احساساتی که مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز میدهد.

روانشناس و روانکاو کارل اشتوکنبرگ، با ابراز تردید، اعلام کرده که خواب حاوی نمادهای معنادار است. خوابی هم که تعبیر ندارد با کلمه أَضغاثُ أَحلام ذکر شده است. با تعبیر رویاها میتوانیم بینشهایی درباره خود و زندگیمان به دست آوریم. اگر با فکر آزاردهندهای به رختخواب بروید ممکن است هنگام بیدار شدن به راهحلی برای آن رسیده باشید یا دست کم احساس بهتری درباره آن موقعیت داشته باشید.

همانگونه که در مورد دلیل رویا دیدن نظرات مختلفی وجود دارد، درباره معنای رویاها نیز دیدگاههای گوناگونی بیان شده است. در مورد چرایی رویا دیدن نظریههای بسیاری وجود دارد، اما هیچکس به دلیل آن اطمینان قطعی ندارد. و این نکته به خصوص در مورد رویاهایی که بارها و بارها اتفاق میافتند صادق است. اهمیت رویاها برای سلامت و زندگی بهتر ما در مطالعات مختلف بررسی شده است. برخی کارشناسان میگویند که رویاها هیچ ارتباطی با احساسات یا افکار واقعی ما ندارند و تنها داستانهای عجیب و غریبی هستند که به زندگی عادی مربوط نمیشوند.

دیدگاهتان را بنویسید