تعبیر خواب جامع (با پاسخگویی سریع و آنلاین) – نماگرد

حال اگر نفس، كامل و متمكن از درك مجردات عقلى بود، آن مجردات را درك نموده اسباب كاينات را آن طور كه هست يعنى بطور كليت و نوريت در پيش رويش حاضر مىسازد، و اگر آن مقدار كامل نبود كه بطور كليت و نوريت استحضار كند، به نحو حكايت خيالى و بصورتها و اشكالى جزئى و مادى كه با آنها مانوس است حكايت مىكند، آن طور كه خود ما در بيدارى، مفهوم كلى سرعت را با تصور جسمى” سريع الحركه” حكايت مىكنيم، و مفهوم كلى عظمت را به كوه، و مفهوم رفعت و علو را به آسمان و اجرام آسمانى، و شخص مكار را به روباه، و حسود را به گرگ، و شجاع را به شير، و همچنين غير اينها را بصورتهايى كه با آن مانوسيم تشبيه و حكايت و مجسم مىسازيم.

به هر ترتیب تشخیص این که چه خوابى صادق است کار دشوارى است و اساسا تعبیر نمودن خواب جنبه الهامى دارد و با صفاى باطنى به دست مى آید.در هر صورت اگر رؤیا صادقه باشد بیانگر واقعیت است و از گذشته یا آینده به درستی خبر می دهد و یافتن برخی پاسخ ها و دستیابی به منابع می تواند از این نمونه باشد.نکته آخر آن که خواب، به هر شکلی که باشد هیچ گونه الزام و تکلیفی برای انسان درست نمی کند مگر خواب پیامبران که گاهی جنبه وحی دارد مثل خواب حضرت ابراهیم(ع) که در قرآن کریم آمده است (آیات 102 تا 110 سوره صافات).به هر حال خواب های افراد بر حسب روحیات معنویشان تفاوت هایی با هم دارند که برآمده از کردار و رفتارشان می باشد؛ اگر با ایمان و عمل صالح زندگی کنند و در رعایت آداب دینی کوشا باشند قطعا خواب هایی که می بینند که از صفای باطنی آنها حکایت دارد و گاهی هم به ثمر می نشیند و اگر در رعایت دیانت سست بوده و خدای ناخواسته اهل گناه باشند؛ خواب های مخوف و پریشان و بیهوده خواهند دید که می تواند برای انسان هشدار دهنده باشد چنان که خواب های خوب بشارت بخش است .

اگر کسی نظیر قصیدهی کسی را بسازد، به این مبارات میگویند. اگر فردی در خواب ببیند که روی برنچ پخته زعفران ریخته شده است نشانه این که در راه رسیدن به هدفی که دارد اندوه و ملالی پیش می آید که بزودی رفع می شود. زمانی که در خواب می بینید از یک موقعیتی می افتید، ممکن است این موضوع… یکی از مواردی که فرد بیننده خواب باید به آن توجه کند این است که بخش بسیار زیادی از خوابهای که یک فرد میبینید مربوط به یکی از 9 دسته اول است و اصولا تعبیری ندارد.

میگویند: مبارات کرده است با آن. ابراهیم کرمانی میگوید: دیدن عروسی که همراه با بزن و بکوب باشد اشاره به مصیبت و بلا و عزا دارد. کسی که با مشاعر ملّا صدرا، علّامهی طباطبایی نمیشود. این علّامهی طباطبایی است یک عمر تواضع کرد، هر کسی گفت: آقا معلومات… بنابراین از نظر قرآن، تأویل خواب یک علم است و خداوند به هر کس بخواهد این علم را می دهد و گاهی از محتوای آشکار رویا زیاد نمی توان به پیشگویی هایش پی برد.

دیدگاهتان را بنویسید