تعبیر خواب جامع (با پاسخگویی سریع و آنلاین) – نماگرد

ترس از رها شدن، ورشکسته شدن، از دست دادن موقعیت شغلی و مثال هایی از این دست، موجب می شوند خواب ببینید که از از یک بلندی (که جایگاه فعلی شما در زندگی است)، سقوط کنید و وارد دوره افول شوید. در بعضی شرایط امکان دیدن خواب مرگ بیشتر است: سن بلوغ، زمان ازدواج، فارغ التحصیل شدن، پدر یا مادر شدن، شروع شغل جدید یا مهاجرت به شهر و دیار دیگر. تعبیر خواب گرد و غبار چیست؟ تعبیر خواب خون چیست؟

پول قرض کردن در خواب بـه این معناست که اطرافیان شما احساس میکنند که شما قادر بـه انجام کارهای زیادی در زندگی هستید. هم چنین اگر یکی از عزیزان شما در بستر بیماری باشد یا اینکه وابستگی زیادی به خانواده و اطرافیان تان داشته باشید و از نبود آنها احساس ترس کنید، ممکن است خواب افتادن یا شکستن و خراب شدن دندان های تان را ببینید.

استرس و فشارهای ذهنی، دوراهی ها بر سر تصمیم های مهم زندگی و قضاوت های اطرافیان درمورد شما باعث می شوند خواب ببینید که در حال امتحان دادن هستید یا اینکه دوباره روی نیمکت مدرسه نشسته اید و از این موضوع خوشنود نیستید. اگر ببینید خانه اي محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق بشما اسـت خواب شـما خبر می دهد کـه زندگی بر شـما تنگ خواهد شد و معاش شـما قلت خواهد یافت. کشتن و قتل در خواب به معنای کشتن و از بین بردن یک احساس یا رفتار در وجود ماست.

اگر در خواب کسانی که دوست شان دارید را به قتل می رسانید یعنی: شما در حال دور شدن از صفات خوب خود هستید، شما به مرحله ای رسیده اید که پایبندی خود به اعتقادات و خط قرمزهای زندگی تان را از دست داده اید. زمانی که میخوابیم قدرت ذهن برای در نظر گرفتن این ملاحظات کمتر میشود و تمایلات اصلی ما (اید) خودشان را بهصورت رؤیاها نشان میدهند. شما رفتارهایی خطرناک از آنها دیده اید اما متوجه آن نبوده اید، ضمیر ناخودآگاه شما در حال هشدار دادن است.

دیدگاهتان را بنویسید