تعبیر خواب – دانشنامهی اسلامی

خندیدن و شادی در خواب از لحاظ روانشناسی بازتاب روحیات و خلقیات شما در بیداری است که احتمالا در یک زندگی شاد قرار دارید یا قرار است اتفاقات خوبی در پیش داشته باشید. همچنین اکثر روياها (خواب ها) تحت تاثير تخيلات نفساني هستند و آن تخيلات شديداً تحت تاثیر عوامل خارجي مثل گرما و سرما و يا عواملي مثل بيماري و پر بودن معده قرار می گیرند. دومین عامل: آن تغییرمکان یا نقل و انتقال یا جابه جا شدن است که بار عاطفی و احساسی آن از هدف اصلی جدا می شود. به بخشهایی از بدن که پوشیده شدهاند یا برهنه ماندهاند دقت کنید تا از آنچه پنهان میکنید یا به دیگران نشان میدهید بهتر آگاه شوید.

اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید. افراد زیادی سوسن سفید را در خواب میبینند، این گل میگوید که شما باید مسائل را از تمامی جهات بررسی کنید و تک بعدی نباشید.

در واقع، خواب دیدن شبیه به این است که در طول روز فکر کنید. نباید این طور برداشت کنید که خواب بیمعنی است. ممکن است نشانهی نادیده گرفتن یک جنبهی مهم از زندگیتان باشد. اتاقهاي خاصی درون خانه شـما می توانند بـه لحاظ نمادپردازی بسیار مهم باشند. نکته ای که در دیدن خواب وجود دارد این است که تمامی افراد این قابلیت را دارند تا رویاهایی خارج از دنیای روزمره مشاهده کنند و محدود به سنین خاصی نمی باشد. نرگس اما نمادی از دوستی پایدار است. انسانها از قدیم به دنبال تعبیر خواب و استخراج معنای آن بودهاند. هنوز هیچ مطالعهای نشان نداده که خواب میتواند از ساز و کارهای درونی ما انسانها حکایت داشته باشد.

رویا دیدن در مورد یک خانه خود درونیتان را نشان می دهد. آیا نمادهای به کار رفته در خواب، واقعیتهای پنهانی را دربارۀ ما ارائه میکنند؟ رؤياى پيامبر، همين قسم و بشارتى بود كه بمؤمنين در باره پيروزى داده شد. محمدبن سیرین گوید: برنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود. این علّامهی طباطبایی است یک عمر تواضع کرد، هر کسی گفت: آقا معلومات… ما در این حالت، رؤیایی میبینیم به اسم خواب، گاه خوب، گاها غمگین و ترسناک. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خانه در خواب مـا معیشت اسـت، اگر در خواب ببینید درون خانه اي بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق بشما اسـت زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت.

دیدگاهتان را بنویسید