تعبیر خواب – دانشنامهی اسلامی

این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شـما و یا محیطی کـه اکنون در آن هستید اسـت. ابن سیرین میگوید: دیدن فوت پدر در خواب نشان رحمت و نزول نعمت و برکت اسـت. این برنامه برگرفته از منابع معتبری مثل تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب زیگموند فروید و تعبیر خواب امام محمد ابن سیرین است. اما همه خواب ها اینگونه نیست بلکه خواب های صادقه و رؤیاهایی هم هست که کاشف ازحقایق و حوادث خارجی است.زمان خواب دیدن مثل سر شب یا وسط شب یا آخر شب یا بعد از نماز صبح فرق دارد.

در ماه شعبان نیز رویاهای متفاوتی وجود دارد که از آن خیر بسیاری خبر می دهد و خواب بد در این ماه تعبیر نمی شود. بنابراین از نظر قرآن، تأویل خواب یک علم است و خداوند به هر کس بخواهد این علم را می دهد و گاهی از محتوای آشکار رویا زیاد نمی توان به پیشگویی هایش پی برد. البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیز همه ی خواب ها تعبیر ندارند. برخی خواب ها همراه با…

با به خواب رفتن انسان، روحش از جسم خارج شده و به طرف عالم بالا و آسمانها به حرکت درمیآید. شاید این خواب نشانهی زمینهی ترس از شکست است. اغلب این خواب نشانهی تلاش برای ممانعت از تغییر چیزی در زندگی است. میتواند نشانهی رابطهی شما با دیگران و کیفیت آن باشد. کابوس اینکه همسرتان به شما خیانت کرده است واقعاً استرسزا است. بسیاری از معبران قدیمی معتقدند اینکه شما در چه ساعتی از شب و همینطور کدام شب از ماههای قمری یا شمسی خوابی را ببینید در تعبیر آن اثر دارد. از 2 راه میتوانیم خوابهای خود را تعبیر کنیم.

خوابهای دسته اول، دوم و پنجم تعبیری ندارند، تنها دسته چهارم قابل تعبیر هستند و میشود به آنها اعتنا کرد. تنها کسی که علم تعبیر خواب را داشته باشد میتواند این کار را انجام دهد. به طور کلی، پول در رویا میتواند نشان دهندهی امور مالی شما، ارزشی که برای خود قائلید، ارزشهای شخصی یا امنیتتان باشد. خواب و رویا دیدن گاهی برای رساندن پیامی به شما، گاهی هم کاملا بی معنی… به عنوان مثال تعبیر خواب مار برای همه به معنی ثروت یا دشمن نیست و باید با توجه به شرایط زندگی و اتفاقهایی که رخ داده است خواب را تعبیر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید