تعبیر خواب – دانشنامهی اسلامی

حال اگر نفس، كامل و متمكن از درك مجردات عقلى بود، آن مجردات را درك نموده اسباب كاينات را آن طور كه هست يعنى بطور كليت و نوريت در پيش رويش حاضر مىسازد، و اگر آن مقدار كامل نبود كه بطور كليت و نوريت استحضار كند، به نحو حكايت خيالى و بصورتها و اشكالى جزئى و مادى كه با آنها مانوس است حكايت مىكند، آن طور كه خود ما در بيدارى، مفهوم كلى سرعت را با تصور جسمى” سريع الحركه” حكايت مىكنيم، و مفهوم كلى عظمت را به كوه، و مفهوم رفعت و علو را به آسمان و اجرام آسمانى، و شخص مكار را به روباه، و حسود را به گرگ، و شجاع را به شير، و همچنين غير اينها را بصورتهايى كه با آن مانوسيم تشبيه و حكايت و مجسم مىسازيم.

وقتی شخصی که به ما نزدیک است میمیرد، به دورانی قدم میگذاریم که رابطه ما با او تغییر میکند و از موجودی حاضر در عالم ماده به موجودی زنده در خاطرات و زندگی درونی ما تبدیل میشود. اگر بیند در باغ کوشک ها بود و سبزه ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید. اگر در خانه تنها هستید بـه این دلیل کـه باقی را بیرون کرده اید، بـه این معنا اسـت کـه مشکل اعتماد بـه نفس دارید.

این دوره از افسردگی ممکن اسـت مدتی طول بکشد بـه خصوص اگر در برابر این احساسات از پا دربیایید. شـما باید از شر این احساسات خلاص شوید تا پیش ازآنکـه خیلی دیر شود، دوباره بازرسی وضعیت کنونی را بر عهده بگیرید. قبل از اینکه تسلیم این احساسات شوید، بکوشید دوران خوشیتان رابه یاد بیاورید و بـه همان دوران برگردید. اگر با دیگران زندگی می کنید و خواب دیدهاید کـه در خانه تنها هستید، بـه این معنا اسـت کـه استقلال بیشتری در زندگیتان نیاز دارید. این خواب ممکن اسـت بازتابدهندهي روابط خاص یا موقعیت کنونی زندگیتان باشد.

اگر یک خانهي ویران در خواب ببینید، بـه این معنا اسـت کـه زندگیتان دچار یک آشوب و بـه هم ریختگی واقعی اسـت. برای مثال، اگر شـما رویایی در مورد زیرزمین خانهتان ببینید، در واقع این ذهن نیمه خودآگاهتان اسـت کـه در خوابتان پدیدار شدهاسـت. در قرآن کریم اصطلاحات متعددی به خواب نسبت داده شده است. از نقطه نظر روانشناسی دیدن خواب زیارت به این معنی است که دوست دارید در زندگی واقعی به همراه دیگران به اهدافی برسید تا از نظر عاطفی به یکدیگر نزدیکتر شوید. اگر یک خانه بطور ناگهانی در خوابتان عوض شود، برخی تغییرات شخصی و تحولاتی در سیستم باورهایتان رخ خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید