تعبیر خواب – دانشنامهی اسلامی

نعت هیولانی دارد، یعنی هیچ دستی به او نخورده است، شکلی صورت نگرفته است. یعنی دست نخورده است و شکل نگرفته است، مثال است. حالا اینجا در عالم مثال، همه حقایق، بدون مادهی طبیعی و بدون صورت و نسبت است، سببیّت هم با عالم مثال دارد، عالم مثال هم از آنجا میگیرد.

پایین میآید حالا اینجا برکهی آب میشود، آنجا چشمه میشود، آنجا فرو میرود و چاه آب میشود تا آخر. این کتابهای تعبیر، آخر گل گاوزبان است، بعد از آن هم قرص و کپسول دیگر خود شما میدانید. آن کوه است، آن دریا است، آن ستون و تا آخر. حالا اگر تلفن بزنی به فلان خانم بگویی او هم بگوید: ای وای صدقه بگذار، نمیدانم چه شده است، ای دنیا خراب دارد میشود، این حرفها نه. این سایت از منبع معتبری تمامی مطالب را نوشته و مترجمهای بسیار خوبی مطالب رو به صورت خیلی واضح بیان کردهاند. آورده اند که مردی پیش سلیمان (ع) آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، به خواب دیدم باغی آراسته و در وی میوه های بسیار بود و در آن باغ دیدم خوکی بزرگ نشسته بود، مرا گفتند که این باغِ این خوک است.

یکی عالم طبیعت است که با هم زندگی میکنیم.«الُّذی نَعیشُ فِیهِ وَ الأشیَاءُ المُوجودَهُ فِیهَا صُوَرُ مَادیَهٌ تَجری عَلی نِظامِ الحَرِکَهِ وَ السُّکُون وَ التَّغیُّر وَ التَّبُدُّل» این چیزها هم که در این عالم وجود دارد، همهی آنها مادی است، براساس نظام حرکت و سکون و تغییر و تبدّل حرکت میکند. عوامل متعددی وجود دارند که معنای یک خواب واحد را در شرایط مختلف تغییر می دهند. یک آدم شکنندهی اعصاب خوردی میسازد و کنار میگذارد. خواستگاری در خواب استعاره از یک تصمیم گیری مهم است که در زندگی بیداری با آن رو به رو شدهاید و شما را به چالش کشیده است، مثل پذیرفتن یک دوست یا گروه دوستی جدید که شما را با فضای ذهنی جدیدی رو به رو میکند.

این رویا معمولا به یک وضعیت در زندگی واقعی اشاره دارد که در آن گرفتار شدهاید. اغلب اوقات این عنصر اصلی در خواب نماد دگرگونی درونی است، به ویژه اگر چیزی یا فردی با ما تماس برقرار کند. دیدن اطلسی سفید در خواب نیز به شما میگوید که بهزودی پیامی را از شخصی دریافت میکنید. شـما بـه دنبال التیام شخصی هستید. شما اهل فضل هستید گفت که عاقل را اشارتی کافی است. من دارم به شما میگویم که این کار را نکنید. این ناخودآگاه شماست که سبب رؤیا دیدن میشود پس به نشانهها و نکتههایی که ناخودآگاهتان به شما نشان میدهد دقت کنید و سعی کنید با استفاده از آنها خودتان را پیشرفت دهید.

دیدگاهتان را بنویسید