تعبیر خواب – دانشنامهی اسلامی

یک فرد متوفی در خواب ممکن است معنویت، روح یا انرژی همان فرد واقعی باشد. اغلب اوقات عنکبوت به جنبههای انرژی زنانه مرتبط است و از این رو ممکن است نشاندهندهی زنی در زندگیتان باشد. يكى عالم طبيعت كه عبارتست از عالم دنيا كه ما در آن زندگى مىكنيم و موجودات در آن صورتهايى مادى هستند، كه بر طبق نظام حركت و سكون و تغير و تبدل جريان مىيابد.

تنها کافیست خواب ی را که دیده اید به خاطر بیاورید و از جدول زیر آن را بر اساس حروف الفبا در زیر جستجو کنید و تعبیر آن را ببینید به همین راحتی ! تعبیر خواب زلزله یا زمین لرزه چیست؟ سوسکها در خواب میتوانند معنیهای مختلفی داشته باشند و به نوع سوسک، جایی که هست و ارتباط شخصی فرد با آنها بستگی دارد. نوع گربه، جایی که هست و کاری که انجام میدهد از نکات مهمی هستند که به تعبیر آن کمک میکنند. تعبیر خواب آتش چیست؟ شما دیشب چه خواب ی دیدهاید؟

گاهی این خوابها میتوانند به معنی آن باشند که وضعیت رابطهی عاشقانهی شما چندان خوب نیست. خوابهای مربوط به مسافرت میتوانند هم معنی مثبت داشته باشند و هم معنی منفی. خواب عنکبوت میتواند منفی یا مثبت باشد. در زندگی واقعی، سلولهای منفی سرطانی رشد میکنند و سلولهای خوب بدن را میخورند. خون دائما در رگهای ما جریان دارد و اکسیژن و مواد مغذی را به تک تک سلولهای بدن میرساند. تعبیر خواب خون چیست؟

تعبیر خواب طوفان چیست؟ معمولا وقتی خواب چیزی را میبینیم که آن را در بیداری دیدهایم. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانههایی که بعد از بیداری به یاد میمانند نتیجهگیریهای جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان میکنند. تعبیر خواب گرد و غبار چیست؟ چشمها در خواب ممکن است به حس بینایی و درک شما از دنیای اطرافتان یا بینش شما برگردد. تا قبل از آن که در آخرت به حسابمان برسند، خود اعمالمان را محاسبه کنیم و در اصلاح کجرویها بکوشیم. از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه خوابهاى راست در تقسيم اولى تقسيم مىشود به، خوابهاى صريحى كه نفس نائم و صاحب رؤيا در آن هيچگونه تصرفى نكرده و قهرا و بدون هيچ زحمتى با تاويل خود منطبق مىشود.

دیدگاهتان را بنویسید