تعبیر خواب دیدن باغ – ویژه وب – صدا و سیمای قم

آمیزش زن با مرد مرده: ابن سیرین میگوید: اگر زنی در خواب ببیند مردهای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یعنی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان میشود یا اینکه حال و روزش دگرگون میشود. آمیزش مرد با زن مرده: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی با مرده زنی ازدواج کردهای و با او آمیزش نمودهای، یـعـنـی از املاک و دارائیهای آن زن چیزی به دست میآوری، امام صادق (ع) میفرمایند: اگر ببینی با زن مردهای آمیزش نمودهای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده میشود و سود و منفعت به دست میآوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد میباشد.

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیرش فوق العاده خوب میباشد، حضرت دانیال (ع) نیز میفرمایند: اگر در خواب ببینی مردهای و زنده شدی، یعنی از گناه توبه میکنی و عمر طولانی خواهی داشت. ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی مرده را زنده کردهای، یعنی شخصی را مسلمان میکنی. اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش میکنی، یعنی چیزی از اموال آن مرده به تو میرسد. اگر ببینی مردهای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یعنی توفیق طاعت و عبادت به دست میآوری.

محمد ابن سیرین می گوید: معبر باید علم تعبیر قرآن داند و زیرک و عارف باشد. البته معبّرى که از علم تعبیر خواب آگاه باشد؛ یعنى اجمالات، حروف و نظام خواب را دریابد، القائات شیطانى را از غیر شیطانى باز شناسد و از خواب هاى آشفته و غیر آشفته، به لباس در آمده و به لباس در نیامده و رازهاى تعبیر آگاه باشد.«معبّر» یعنى «عبور دهنده». در صورتی که در بخش تعبیر خواب آنلاین موفق به یافتن تعبیر خواب خود نشدید، می توانید با درج مشخصات خوابی که دیده اید تعبیر آن خواب را به صورت انلاین دریافت کنید.

تعبیر خواب کار چیست؟ تعبیر خواب آماده نبودن برای امتحان چیست؟ خواب دیدن از نظر عاطفی به شما کمک کند تا برای آمدن فرزندتان آماده تر شوید. هنگامی که با استرس عاطفی کنار می آیید یا تغییرات زندگی را پشت سر می گذارید، رویاها به خودی خود متوقف می شوند. اما برخی دیگر معتقدند که رویا راهی برای رویارویی یا رفع و رجوع نقش هیجانی زندگی است. تعبیر خواب به ما کمک می کند تا به کشف برخی حقایق دست پیدا کنیم. تعبیر خواب شیشه چیست؟ تعبیر خواب دندان چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید