تعبیر خواب دیدن باغ – ویژه وب – صدا و سیمای قم

قبل از اینکه تسلیم این احساسات شوید، بکوشید دوران خوشیتان رابه یاد بیاورید و بـه همان دوران برگردید. مثلاً ممکن اسـت دوباره بـه اعتیاد یا کار بد دیگری کـه درگذشته انجام میدادهاید، روی بیاورید. دیدن خانهي شخص دیگری در خواب نشان می دهد کـه هنوز هم چیزهای زیادی وجوددارد کـه باید در مورد خودتان یاد بگیرید. هر چیزی کـه در گذشته رخ دادهاسـت پشت سر شـما قرار دارد و باید تمام جنبههاي منفی را کنار بزنید. چنین خوابی بـه این معنا اسـت کـه شـما در تمام حوزههاي زندگیتان در مسیر موفقیت قرار دارید. تمام معبران عروسی را عزا… محکم باشید و اجازه ندهید کسی شـما را نظارت کند.

برای مثال، اگر شـما رویایی در مورد زیرزمین خانهتان ببینید، در واقع این ذهن نیمه خودآگاهتان اسـت کـه در خوابتان پدیدار شدهاسـت. شـما باید از شر این احساسات خلاص شوید تا پیش ازآنکـه خیلی دیر شود، دوباره بازرسی وضعیت کنونی را بر عهده بگیرید. این مسیر راحت نخواهد بود اما باید آن رابه انجام برسانید. اگر یک خانهي ویران در خواب ببینید، بـه این معنا اسـت کـه زندگیتان دچار یک آشوب و بـه هم ریختگی واقعی اسـت.

به همین خاطر محتوای خوابهای یک بیمار افسرده اغلب اوقات غمگین است؛ حتی ممکن است متوجه شده باشید وقتی غمگین هستید خوابهای شما با زمان آرامشتان فرق دارد. حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می کند. اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل برکند و خراب کرد، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانی بزرگ از پادشاه معزول گردد.

تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است. میتواند نشانهی آن باشد که درمان عاطفی یا جسمانی در حال وقوع در خواب است. این تغییر قطعا چیزی اسـت کـه هم اکنون نیاز دارید، بنابر این آن رابا آغوش باز بپذیرید و بهترین نتیجه را بگیرید! این مشکل در اثر امری غیرقابل پیشبینی رخ خواهد داد و شـما برای آن آمادگی نخواهید داشت.

دیدگاهتان را بنویسید