تعبیر خواب دیدن مرده؛ خوابِ مرده خوب است!

یونگ پیشنهاد کرد که رویاها مشکلات فرد را آشکار می کنند. یونگ مانند فروید فکر می کرد که رویاها در ذهن ناخودآگاه ریشه دارد و اگر به درستی درک شود می تواند به بهبودی رویاپرداز کمک کند. اگر ماری را اطراف گل ببینید نشانهای از ترس یا حسادت دیگری نسبت به شماست. اگر شما مرد هستید و در خوابتان گلی دیدهاید، تعبیر دیدن گل برای شما نشانهای از عشق کسی به شماست. اگر در حال کندن گلبرگ از روی گلی باشید میتواند به معنی احساسات عاطفی شدید باشد و شما باید خودتان را کنترل کنید تا باعث از بین رفتن رابطه خود نشوید؛ شاید به زودی کسی را ببینید که تصور کنید عشق واقعی شما است، اما باید مراقب رفتارهای آسیبزای خود باشید.

خوردن گل برای یک زن به معنی هدر رفتن چیزی فوقالعاده جلوی چشم اوست. بوییدن گل نشانهای از نابود شدن چیزی زیبا و عالی است. ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود. برای کسانی که ازدواج کردهاند این خواب میتواند به معنای مسیر سختی در پیش رو باشد. بیش از 100 سال پیش کار زیگموند فروید، و بقیه روانشناسان، رویاها را مورد مطالعه قرار داده اند تا بفهمند که معنی رویا ها چیست.

خریدن و نگهداری از بذرها به معنی آن است که چالشهایی در پیش رو دارید. اسب در خواب میتواند به معنی چیزهای گوناگونی باشد که به موقعیت و محتوای خواب و ارتباطات شخصی فرد خواب بیننده بستگی دارد. بنابراین، رویا تلاشی است برای برقراری ارتباط با خود در مورد چیزهایی که شما را از تبدیل شدن به یک فرد کامل و کاملاً رشد یافته باز می دارد. اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید.

همچنین میتواند به معنای پایان ارتباط شما با شخصی بهخصوص باشد. شاید شما ایده جدید یا رابطهای تازه دارید که میخواهید آن را گسترش دهید. می تواند نشاندهندهی راه ورود یا خروج یک مکان دیگر، شرایطی جدید یا حالت جایگزینی از آگاهی باشد. بعضی از شما نیاز دارید که رویاهای خود را در یک محیط گروه درمانی یا با یک روان درمانگر یا متخصص خواب در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید