تعبیر خواب دیدن مرده؛ خوابِ مرده خوب است!

خوابهای دسته اول، دوم و پنجم تعبیری ندارند، تنها دسته چهارم قابل تعبیر هستند و میشود به آنها اعتنا کرد. به طوری که رویای نهایی از این مصالح ساخته میشود. دیدن بذر در خواب نمایانگر قدرت، ضعف و تواناییهای شماست؛ علاوهبراین ممکن است بیانگر آن باشد که باید بخشهایی از خود را تقویت کنید. بزرگان تعبیر خواب درباره ی دیدن خواب در ماه ذيقعده فرمودند که فقط خواب سفر کردن را ، سفر نکنید و توضیح دیگری برای این ماه ارائه ندادند.

اگر شما مرد هستید و در خوابتان گلی دیدهاید، تعبیر دیدن گل برای شما نشانهای از عشق کسی به شماست. خیساندن بذر یعنی موفقیتی پیشبینی نشده در انتظار شماست. فروختن بذر در خواب یعنی باید خرید و فروش را در دنیای واقعی متوقف کنید و دست نگه دارید زیرا اتفاقی در جریان است که از آن بیخبر هستید. کاشتن بذر در خواب تعبیر خوبی دارد. درواقع ذهن ناخودآگاه تان خاطراتی با آن شخص را در خود دارد که در خواب بازسازی می کند و یا اینکه ممکن است بخاطر شخصی باشد که شما را اخیرا و یا مدتها پیش ترک کرده است و شما در عذاب هستید.

عموماً معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئی یا جائی نشسته بود که آن شیئی به شما تعلق داشت به قدر آن غبار چیزی به دست می آورید. همچنین میتواند به معنای پایان ارتباط شما با شخصی بهخصوص باشد. برای کسانی که ازدواج کردهاند این خواب میتواند به معنای مسیر سختی در پیش رو باشد. اگر در حال کندن گلبرگ از روی گلی باشید میتواند به معنی احساسات عاطفی شدید باشد و شما باید خودتان را کنترل کنید تا باعث از بین رفتن رابطه خود نشوید؛ شاید به زودی کسی را ببینید که تصور کنید عشق واقعی شما است، اما باید مراقب رفتارهای آسیبزای خود باشید.

کارهای فعلیتان بـه سمت همان عادات و طرز فکر قدیمیتان در جریان اسـت. یونگ مانند فروید فکر می کرد که رویاها در ذهن ناخودآگاه ریشه دارد و اگر به درستی درک شود می تواند به بهبودی رویاپرداز کمک کند. وجود گلهای رنگارنگ در گلدان به معنای مهربانی و صبوری است و وقت آن است که به احساسات معنوی خود بپردازید. خوردن گل برای یک زن به معنی هدر رفتن چیزی فوقالعاده جلوی چشم اوست.

دیدگاهتان را بنویسید