تعبیر خواب سیگار کشیدن

این در حالی است که یکی از مهمترین رسالههای دوره صفوی، یعنی خوابنامه منسوب به لاهیجی ـ تالیف شده در اواخر قرن دوازدهم یا ابتدای قرن سیزدهم ـ کپی برداری از یک رساله قدیمیتر است. باید مد نظر داشته باشید که احتمال دیدن سیگار کشیدن در خواب در بین افرادی که سعی میکنند سیگار کشیدن را ترک کنند بیشتر از بقیه است. البته نپندارید که شهیدان راه خدا مردهاند، بلکه زنده به حیات ابدى شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود (آل عمران – ۱۶۹). هرچه به زمان معاصر نزدیک میشویم تعداد نسخ باقی مانده نیز بیشتر میشود.

خواب دندان ممکن است به سلامت عمومی یا بهداشت دندانهایتان نیز مرتبط باشد. در عصرصفوی نیز تغییرات سیاسی و اعتقادی در جامعه رخ داد که بر گفتمان مذهبی جامعه ایرانی تاثیرات عمیقی برجای گذاشته است. این تغییرات در دو قسمت دیباچه و متن رسالات تعبیرخواب به صورت ورود نمادهای شیعی نمود داشته است. قسمت دوم پژوهش حاضر، به بررسی وتحلیل رسالههای تعبیر خواب دورههای تیموری و صفوی اختصاص دارد. موضوع پژوهش حاضر نسخهشناسی و بررسی الگوی اندیشهای رسالههای تعبیر خواب در دورههای تیموری و صفوی است. اگر واقعاً بدهی ای دارید و مقروض هستید، پس خود درونی شما از این موضوع بسیار نگران است و تا این مسأله را حل نکنید دست از سرتان برنخواهد داشت.

به گفته ی کارشناسان، شما باید از خود بپرسید که این روزها چه چیز دیگری هست که آزارتان می دهد، چون تجربه ی آزار و اذیت در خواب اغلب از آزار و اذیت هایی ناشی می شود که شما در مورد چیزی نسبت به خود دارید، چیزی که خودتان می دانید باید به آن رسیدگی و توجه شود. به گفته ی کارشناسان، شما باید ببینید که آیا این خواب از وضعیت واقعی شما حکایت دارد یا نه. به خاطر داشته باشید که پول در خواب اغلب به حس قدرشناسی و ارزش گذاری شما نسبت به خودتان مربوط می شود. به همین دلیل باید همه جزئیاتی را که در خواب دیدهاید در نظر قرار دهید تا تعبیر خواب خود را به درستی درک کنید.

برعکس، اگر در خواب از سهیم شدن پول خود با دیگران احساس شادی کنید، احتمالاً به این معنی است که شما در زندگی احساس مرفه بودن می کنید و این آگاهی درونی در شما وجود دارد که این رفاه ثبات دارد. گذر زمان در کنار سلایق سیاسی و مذهبی دو عامل اصلی از بین برنده دستاوردهای فکری، فرهنگی و علمی جوامع است. پرواز اغلب دو جنبهی مختلف را نشا ن میدهد. برای درک این نوع خواب ها (یا شاید بهتر باشد بگوییم، کابوس ها) دو راه وجود دارد. دیدن مار یا تعامل با آن در خواب، نشاندهندهی تغییر است.

دیدگاهتان را بنویسید