تعبیر خواب و رویا؛ خواب هایی که میبینید چه معنایی دارند؟

احتمالاً تصور می کنید این دست خواب ها چیزی جز افکار آرزومندانه ی شما را نشان نمی دهند اما کارشناسان معتقدند حس «برنده شدن» ممکن است به دیگر جنبه های زندگی تان مربوط باشد که نسبت به آن ها احساس خوبی دارید، مثلاً اینکه احساس می کنید در زندگی عاشقانه تان انسان خوش شانسی بوده اید. ارسطاطالیس در کتاب (حاس و محسوس) این قدرت عقلی را “عقل فعال” نامیده و می گوید: رویای راست و مطابق واقعیت، عبارت است از اینکه عقل کلی صورتی را به عقل جزیی در خواب بنمایاند و آنکه هر گاه خدای متعال چیزی را برای انسان مقدر فرماید، وی را خبر می دهد و صورت آن چیز را در خواب به او می نمایاند، تا آگاهی باشد به آنچه در آینده پیش می آید.

از اینکه این اتفاق خوشایند فقط در خواب، و نه در واقعیت برایتان افتاده ناامید نشوید. بنابراین تعبیر خواب، کار آسانی نیست و هر کسی قادر به دستیابی به این علم نیست؛ بلکه از علوم بزرگ و ویژهای است که تنها به اولیای آگاه الهی میرسد و برای دانستن تعبیر درست خوابهایمان باید به سراغ روشهای درست درست برویم. وقتی در خواب ببینید که در جایی سیگار میکشید که سیگار کشیدن در آن ممنوع است، تعبیر آن است که شما دوست دارید چیزی را داشته باشید که به شما تعلق ندارد. امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: خواب بر دو قسم است، اول خواب استوار و دوم خوابای شوریده و آشفته.

حجم عظیم رسالات تعبیر خواب در عصر صفوی به نسبت دوره تیموری در نگاه اول این فرض را به ذهن متبادر میکند که اقبال به دانش خوابگزاری و تالیف رسالات تعبیر خواب در دوره صفوی به نسبت دورههای قبل افزایش داشته است. علاوه بر این دگمههای گذاشته شده از همه حروف، جهت نوشتن حرف اول خوابی که دیدهاین، که شما میتوانین با این روش کلمه اول خوابتان را پیدا کرده و تعبیر آن را ببینین. علاوه بر این، کارشناسان توصیه می کنند روی احساسی که در خواب داشتید سرمایه گذاری کنید. آن ها معتقدند شما می توانید از احساس فوق العاده ای که در این خواب داشتید بهره ببرید و این حس اعتماد به نفس را به زندگی روزانه ی خود آورید.

دیگر پژوهش های قبلی هم نشان داده خواب های ما می توانند روی اعمال و وضعیت روحی ای که روز بعد خواهیم داشت تأثیر بگذارند. گم کردن پول حتی در خواب هم اتفاق خوشایندی نیست. یا خود را در حال امتحان کردن یکی از لباس های قدیمی تان می بینید که در همین حین از یکی از جیب هایش مقداری پول پیدا می کنید. امتحان دادن در خواب به احتمال زیاد نشاندهندهی یک موقعیت پراسترس است که شما دائما در زندگی با آن مواجه میشوید. دیدن دندان در خواب اشاره به موضوعاتی همچون پرخاشگری، دفاع، توانایی ما برای “با چنگ و دندان چسبیدن به زندگی”، توانایی ما برای بدست آوردن آنچه میخواهیم، سخنانی که از دهانمان خارج میشوند یا “فرو داده میشوند”، نحوهی حضور ما در اجتماع دارد.

دیدگاهتان را بنویسید