تعبیر خواب و رویا؛ خواب هایی که میبینید چه معنایی دارند؟

دیدن برنج پخته در خواب نشانه حاجت است و اگر فردی در خواب ببیند که برنج می پزد و یا فرد دیگری برنج پخته است و پیش روی وی نهاده است نشانه این است حاجت خواب بیننده روا می شود و به آرزویی که دارد می رسد که این آرزو بیشتر دارای جنبه مالی است. اوضاع ان طور که برنامهریزی کردهاید پیش نخواهد رفت.

وقتی در خواب ببینید که در جایی سیگار میکشید که سیگار کشیدن در آن ممنوع است، تعبیر آن است که شما دوست دارید چیزی را داشته باشید که به شما تعلق ندارد. به هنگام خوابیدن، روح انسان به آسمان می رود و در نتیجه موجب خواب دیدن وی می شود که گاهی اوقات این خواب ها می توانند رویای صادقانه باشند، در این صورت نیاز به تعبیر دارند، در قرآن کریم بار ها کلمه خواب تکرار شده است که این موضوع نشان از اهمیت خواب می باشد، برخی از خواب ها ممکن است، تعابیر نیکویی نداشته باشند، بنابراین از طریق صدقه دادن، خواندن آیت الکرسی و صلوات آثار منفی خواب رفع خواهد شد.

در احادیث نیز واژه «رؤیا» آمده است، و از خواب های صادق و نیکو به «مُبشّرات» نیز یاد شده است. در واقع، شما همیشه بر خلاف احساس خود عمل می کنید. طعام زیاد نخورید چون بر مغز اثر می گذارد و سبب دیدن خوابهای آشفته می شود و گرسنه نیز نباید خوابید. خواب رانندگی میتواند نشاندهندهی میزان کنترل شما بر مقصد زندگیتان و سرعت رسیدن شما به آن باشد. خواب دیدن این که شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان اسـت. برای اغلب ما اتفاق افتاده که خوابی دیده ایم که روزها و هفته های متمادی، فکرمان را مشغول کرده و دسترسی به منبع و مرجعی که بتواند روشنگر و راهنمای ما در تعبیر خواب باشد، می تواند این آشفتگی ذهنی مان را از بین ببرد.

چنین خوابی به این معناست که شما نگران زندگی دیگران هستید و به خودتان اهمیت زیادی نمیدهید. چنین خوابی نشاندهنده صبر کم شما و کسانی است که شما را در معرض امتحان کردن قرار دادهاند. اینکه نمیتوانید سیگار را در خواب حس کنید، نشاندهنده بی حسی است که در زندگی بیداری احساس میکنید. به همین دلیل باید همه جزئیاتی را که در خواب دیدهاید در نظر قرار دهید تا تعبیر خواب خود را به درستی درک کنید. میتواند نشانهی آن باشد که درمان عاطفی یا جسمانی در حال وقوع در خواب است. اگر در خواب ببینید کـه خانهي بطور کامل دسخوش سیل شدهاسـت، بـه این معناست کـه در حال حاضر دچار سیلی از احساسات هستید.

دیدگاهتان را بنویسید