تعبیر خواب پول چیست؟

اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته، دلیل که مرگ او بر شهادت بود، زیرا جمله صفات بهشت است. خوابِ آب معمولا به حالتهای هیجانی و عاطفیِ ذهنمان اشاره دارد. در آیه ۲۷ سوره فتح رویای صادقه پیامبر اسلام(ص) ذکر شده است: پیامبر خواب دید به اتفاق یارانش برای انجام مناسک عمره وارد مکه می شوند و با تعریف این رویا همه مومنان خوشحال شدند، اما چون این خواب سال بعد از صلح حدیبیه اتفاق نیفتاد، عده ای گرفتار شک شدند.

۱٫مال با برکت. ۲٫افزایش نعمت. در روایت داریم که در ماه رجب خواب های بد را نیز به نیکی تعبیر کنید و گشایش درهای خیر است و جز خیر برکت چیزی نیست. در ماه ربيع الاول شادی و خیر و برکت در تعبیر خواب های بسیار است. نقل است که دیدن باغ در خواب ، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است.

گاهی اوقات این انکارها بهقدری زیاد میشوند که حتی خودمان هم از آنها بیخبر هستیم. خوانندگان گرامی مجله ستاره به استحضار میرسانیم که به دلیل حجم بسیار زیاد خوابهای ارسالی، تفاوت در شرایط خواب و تعبیر منحصر به فرد رویای هر شخص ممکن است امکان تعبیر همه خوابهای ارسالی وجود نداشته باشد. اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود. جنبهی مثبتش این اسـت که خواب بیانگر این اسـت که شما نهایتا پی چیزی میروید که در زندگی میخواهید.

لازم به ذکر است که همه ی خواب ها تعبیر ندارند ، مثلا خواب هایی که بر اثر بیماری ، ترس ، گرفتاری و مشکلات روزانه باشد دارای تعبیر خاصی نیستند و همینطور بسیاری از خوابها مربوط به اموری است که افراد در آن روز یا روزهای گذشته به آن پرداختند و یا بعضی خواب ها آشفته هستند و تعبیر خواب ندارند. ا گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود.

دیدگاهتان را بنویسید