تعبیر دیدن گل در خواب و معنای هر گل در خواب

بلند شو چک داری. آقا چک دارم، سفته دارم، فلان و اینها، همهی اینها فعلاً تعطیل شده است. ابراهیم کرمانی میگوید: اگر کسی که مرده است را در خواب ببینی که زنده شده است، یعنی حال و روز او در آن جهان خوب میباشد (مخصوصاًً اینکه ببینی آن شخص خندهرو و گشادهرو میباشد). جمال او باز شد و تمام دنیا او را دیدند، البتّه به اندازهی خود. میگوید: «ضُمِّی قِنَاعَکِ یَا سُعَادُ أَوِ ارْفَعِی» میگوید: ای سعاد -این دختر است ولی نفس انسانی را میگوید- «ضُمِّی قِنَاعَکِ یَا سُعَادُ أَوِ ارْفَعِی» این مقنعهی خود را محکم بگیر یا اصلاً بردار.

سعاد اسم دختر است. ولی مقصود اینجا دختر نیست، مقصود نفس انسانیّه است. دو، سه نفر دم این چراغ آمدند و سوختند ولی احمد شوقی گفت: من نسوختم، من هیچ مشکلی پیدا نکردم. امّا تو چه کار داری میگویی من میخواهم نظیر آن بسازم. اگر کسی نظیر قصیدهی کسی را بسازد، به این مبارات میگویند. این را در گذشته صحبت کردم. این را نیز باید بهخاطر سپرد که این محاسبهها بر مبنای قیاس و تخمین است و قطعی نیست؛ زیرا در این باره احکام و توضیحات واضح و روشنی از قرآن و سنّت در دست ما نیست.

شاید شما خودتان را دست کم میگیرید و ارزش و اعتبار کافی بـه خودتان نمیدهید. پروانش بنفش نشان از تعادل در شخصیت شما و آیندهای خوب دارد. بدون شک دریافت کردن پول در زندگی واقعی دلیلی برای خوشحالی اسـت و دیدن این تجربه در خواب نیز دربردارنده تعابیری مثبت و خوب اسـت. خلاصه آمد با یک مطلعی شروع کرد البتّه خوب بود، بد نبود حالا به جمال انسان اشاره کرد بد نیست. انسانها سگ را بیشتر از سایر حیوانات در خواب میبینند.به خاطر همین همراهی هزاران سالهی سگها با انسان است که برای بسیاری از آدمها، دیدن سگ در خواب در واقع با رابطهای در زندگی واقعی در ارتباط است.

اگر خواب نان دیدهاید، اما مشخصات دیگری مربوط به این خوراکی را یادتان نمیآید، یعنی این که باید به اهدافی که در زندگی گذشتهی خود داشتهاید برگردید. اگر در زندگی واقعی خود در حال پشت سر گذاشتن مرحله ای هستید که در آن چگونه عشق ورزیدن به خود را یاد می گیرید، پس احتمال دیدن عشق و عاشقی در خواب شما زیاد خواهد بود. وی گفت: شاید محتوای رویای شما این گونه باشد که می خواهید فرار کنید اما قادر به تکان دادن بدن خود نیستید، این رویا می تواند نشانه ی این باشد که شما در واقعیت فردی با اعتماد به نفس منفی هستید.

دیدگاهتان را بنویسید