تعبیر دیدن گل در خواب و معنای هر گل در خواب

منتها درباره منطق خواب دیدن باز دو نظریه هست: بعضی میگویند منطق خواب دیدن فقط سوابق روحی و جسمی خود انسان است و آن سوابق روحی یا جسمانی است که خواب دیدن را ایجاد میکند. قسمت دیگر خوابها، عبارت از افکار ولگرد و آشفتهایست که گاهی در بیداری و بخصوص در مواقع ناخوشی گریبانگیر اشخاص میشود و دارای ارزش علمی و روانی نیست و در بعضی از روایات به «اضغاث احلام» یا افکار شیطانی تعبیر شده است. این قسم خوابها است که در روانکاوی و به نظر روانشناسان ارزش علمی بسیار دارد و بوسیله آنها می توان به ضمیر مخفی اشخاص پیبرد و ریشه ناخوشی روانی مرضای روحی را تشخیص داد.

در عصر کنونی که دسترسی به پیامبر و امام نمی باشد، طریق یقینی برای تعبیر خواب وجود ندارد و آنچه افراد به عنوان تعبیر خواب بیان می کنند، تنها از جمله امور ظنی است که قابل اعتماد نمی باشد. وارد شده است که خداوند خواب دیدن را برای این در بشر قرار داده است که آیتی از آیات الهی باشد.

در بخشی از کتاب تفاسیر از انتشارات (برادران گارنیه پاریس) به ترجمه خانم منیژه کیافر، آمده است: رویا اغلب گویای حوادث آینده است، یعنی دارای نیروی پیش آگاهی است. خواب دیدن، حتی همان خوابدیدنهایی که ما آنها را پرت و پلا میدانیم و واقعا هم از یک نظر پرت و پلا هست، آن گونه نیست که کسی خیال کند بیحسابِ بیحساب است، بلکه نظمی و منطقی دارد. راوی گفت: برخی از اصحاب ما روایت کرده اند که خواب پادشاه مصر از خواب های پریشان بوده است. گاهی اوقات شخصی که نقش بسزایی در زندگی بیداری ما دارد ممکن است در رویاهایمان ظاهر شود.

ولی نظریه دیگری هست که میگوید خواب دیدن اقسامی دارد: ممکن است وابستگی به حالات بدنی انسان داشته باشد، ممکن است وابستگی به حالات روانی انسان داشته باشد، و ممکن است به هیچ یک از اینها وابستگی نداشته باشد و احیانا در آن، جنبه اشراق و الهام باشد، که اینها خوابهای نادرالوجود است.

دیدگاهتان را بنویسید