تعبیر دیدن گل در خواب و معنای هر گل در خواب

میتوانید نشانهی احساس غم و اندوه باشد. از سمت دیگر نشانهی علاقه به فرار از واقعیتهای زندگی است. شرایط زندگی هرکدام از ما افکار، دغدغهها و آرزوهایمان را میسازد. اگر کسی نظیر قصیدهی کسی را بسازد، به این مبارات میگویند. این علّامهی طباطبایی است یک عمر تواضع کرد، هر کسی گفت: آقا معلومات… وقتی میگفتند: آقا شما چه چیزی خواندید؟ «فَإذا نَامَ الإنسان» وقتی خوابید. ببین انسان که خوابید حواس دیگر از کار افتاده است. دیگر فکر نکردند که این یک طبع شعری است که پشت آن ۵۰ سال علم خوابیده است.

حیوان، حیوان است. مثلاً اسب دیگر هزاران سال اسب است. گاو هزاران سال گاو است. پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زندهاش کرد (بقره-۲۵۹). جمال او باز شد و تمام دنیا او را دیدند، البتّه به اندازهی خود. ما بالاشتراک تو شاعر هم این است که فقط طبع شعر داری، دیگر علم او را نداری.

حالا این آدم که سنخیّت دارد، الآن آمده است بخوابد. حالا دیگر خیلی عجیب است. عنکبوت در خواب میتواند نمایانگر دیگر ابعاد الگوی زنانه باشد. دیگر زنبور کار ندارد. امّا تو چه کار داری میگویی من میخواهم نظیر آن بسازم. زنبورها هجوم میآورند، تو داخل آن برکه میروی، علی الحساب برمیگردند میروند، میخوابی. می گوید: یک مرغ بلند آشیان به سمت تو آمده است.

• اگر در خواب ببینید که فرزندتان را از دست داده اید یا کودک آسیب دیده است: چنین رویاهایی بسیار آزاردهنده هستند و احتمالاً در پاسخ به از دست دادن یا گم شدن چیزی که در زندگی اتفاق می افتند. همچنین میتواند نماد بُعدی از زندگی خودتان باشد که در حال رشد و توسعه است.

دیدگاهتان را بنویسید