دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

کارشناسان توصیه میکنند به کتابهای تعبیر خواب که برای تصاویر یا نمادهای خاص مشاهده شده در رویاها معنای خاصی ارایه میدهند اعتماد نکنید. «ظن» به معنای توهم، گمان بردن و شک است. تعبیر خواب به ندرت عینی است به همین جهت به سادگی نمی توان درباره معنای رویاها تحقیق کرد. چیزهایی مثل پایان یک مسیر شغلی، دوران عاشقی یا برههای از زندگی؛ دیدن گلهای پژمرده و مرده همچنین میتواند نشانهای از این باشد که شما با تمام توان خود تلاش نمیکنید و تواناییهای شما در حال هدر رفتن است. اما همین خواب برای افراد طالب علم (مثل دانشجویان یا دانش آموزان) بر کسب علم دلالت میکند.

همچنین به طور کلی نمیتوان یک تعبیر خاص را برای یک خواب مشابه همه افراد (مثل نوشیدن شیر) به کار گرفت. آیا شغل افراد در تعبیر خواب موثر است؟ من از آن حال متحیر گردیدم و در باغ خوکان بسیار دیدم که میوه میخوردند و گفتند که این خوکان میوه به فرمان این خوک بزرگ می خورند. چنان چـه ببینید یکی از اتاقهاي خانه آشفته و خراب اسـت بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی بـه او می رسد. همه مواردی که به آنها اشاره شد، بخشی از ناخودآگاه ما را به خود اختصاص میدهند که در خواب و رویاهای ما خودشان را نشان میدهند.

شکیبا راد گفت: ممکن است این موضوع به ذهن افراد برسد که رابطه آن ها در تنها در ظاهر خوب است و حقیقت همان چیزی است که ضمیر ناخودآگاه نشان داده است اما در واقعیت هیچ نشانه ناراحت کننده و مبهمی میان آنها وجود نداشت و یونگ نمیتوانست با مطرح کردن این فرض به درمان مرد جوان آسیب بزند.

درواقع ذهن ناخودآگاه تان خاطراتی با آن شخص را در خود دارد که در خواب بازسازی می کند و یا اینکه ممکن است بخاطر شخصی باشد که شما را اخیرا و یا مدتها پیش ترک کرده است و شما در عذاب هستید. شما ممکن است امتحان به زبان دیگری داشته باشید یا اینکه شما قصد داشتید یک دوره را رها کنید اما هرگز این کار را نکرده اید. به طور کلی تشخیص رویای صادقه از رویای کذب و بدون تعبیر کار دشواری است. در واقع مردم بدون آگاهی از نگارش ظن (به اشتباه زن) و عدمآگاهی از معنی و واقعیت آن، این جمله را مدام تکرار کردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید