دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

اینقدر پاک هستند، درس هم نخوانده است. هر کسی مرده است عمر او زیاد میشود. شما صریحاً درباره هر آنچه ممکن است به تصاویر و وقایع رویایی شما مربوط شود صحبت می کنید. میفرماید: رؤیای صالحه است که مؤمن میبیند. یک چیزی را میبیند و بعد ضدّ آن را میبیند. این ضدّ را میبیند، یک ضد هم برای آن میبیند. علی کلّ حال کلاً این است خواب هم که مؤمن میبیند و حتّی به این بها میدهند از حضرت باقر (ع) میپرسند که آقا بشری در دنیا چیست؟ من دیدم آدمهایی الآن نمیتوانم اسم ببرم، -دیدم عزیزمن دارم میگویم خدا مینویسد- حوادثی را که هنوز به وجود نیامده است، در خواب میبینند.

اینقدر پاک است، خیلی از چیزها که هنوز به وجود نیامده است، ممکن است ایشان دیده باشد. اما این به این معنی نیست که فقط در این زمانها است که رویا صادق است بلکه بیشتر خواب های صادق در این زمانها دیده می شود. پس بنابراین یک عدّه خوابهایی هستند که اینها دیده میشوند، صحیح هستند امّا میآید اینجا الآن یک خواب دیگر داریم یک نفر خواب دیده است، اینجا این نفس مضطرب است.

بنابراین اگر نفس پاکیزه باشد، حالا چه آن حقایق را ببیند خوب خدا بده برکت اگر نبیند برای او ترجمه میشود. پس اگرچه تاکنون توضیح منطقی برای این مسئله پیدا نشده اما نمیتوانیم آن را انکار کنیم. ناخودآگاهتان در تلاش است این ویژگی را در شما بهبود ببخشد. دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می رسد که موجب شور و نشاط شما می گردد. این “کابوس” سکسی احتمالاً به دلیل عدم اعتمادبهنفس کافی شما اتفاق میافتد. با این وجود می توان در برخی از موارد دیدن شیطان در خواب را نشانه ای خوب دانست.

آنها با احساسات خوب مرتبط هستند. آنها همچنین میتوانند نشانهای از بخش زنانه وجود شما باشد و پیامی برای خوشی و عشق داشته باشند. برای مثال دیدن سوسن نارنجی پیامآور یک عشق ناگهانی است؛ مینای نارنجی نیز میخواهد بگوید اوقات خوشی در پیش رو دارید. همانجا که آن علم پیدا میکند وقتی به آن درجه نرسید برای او ترجمه میشود یک پالتو تن آن آقا میکنند یک لیوان شیر دست او میدهند میخورد یا برکات میخواهد نازل بشود، منزل آتش میگیرد، منزل که دیدید در خواب آتش گرفته است، چون آتش در خواب برکت است، آدم عوام بلند میشود، به آن و آن تلفن میزند، میگویند: صدقه بده، وای ببین چه گناهی کردی.

دیدگاهتان را بنویسید