دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

حالا گوش بدهید بقیهی آن را به شما بگویم، زود تمام بشود. مولوی میگوید: تمام این حوادث عالم، افکار ما زنبور هستند، این خواب هم که ما میخوابیم برکهی آب است. اینها زنبورها هستند که وقتی میخوابی وارد برکهی آب میشوی، این زنبورها میروند. «وَ إن لَم تَکُن مُتِمَکِّنَه مِن إدراکِ المُجَردات عَلی مَا هِیَ عَلَیها وَ الارِتِقَاء إلی عَالَمِهَا تَوقَّفَت فِی عَالَمِ المِثال مُرتَقِیَّهً مِن عَالَمِ الطَّبِیعَهَ» خوب میگوید اگر در آن درجات نباشد که ادراک مجردات بکند، میگوید که در عالم مثال متوقّف بشود و خلاصه آدم خوبی است و نفوس سلیمهای است که خوابهایی که اینها میبینند به اینها میگویند: منامات صریحه.

آقا چک دارم، سفته دارم، فلان و اینها، همهی اینها فعلاً تعطیل شده است. بلند شو چک داری. محتوای حافظه رویا مانند دانههای برفی است که بر کف دست بنشیند، پس به زودی از برابر دیدگان ناپدید خواهد شد. شـما نیاز دارید کـه این احساسات را آزاد کنید تا دوباره بازرسی رابه دست آورید.

امّا شکل این آدم حسود در عالم بالا یک شکل خاصّی است، اگر انسان کامل بود آن را در مییابد امّا اگر یک مقدار درجهی او پایین بود، نفس آن را حکایت میکند یعنی با چیزهایی که این میشناسد تطبیق میکند. اگر قدرت تمکّن او کمال انسانیّت او آنقدرها نبود چه کار میکند؟ اگر بیند خانه را یا ستون های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. خواب در قرآن به معنی حُلم و به صورت جمع یعنی احلام آمده است، در برخی موارد نیز منام یا رویا نامیده شده اند، ضمن اینکه از خواب های نیکو به نام مبشرات یاد شده است، در این مطلب معانی خواب برنج را گردآوری کرده ایم که برای آگاهی از تعابیر مختلف این رویاها می توانید در ادامه همراه ما شوید.

در اغلب موارد، مقاومتهای روانی بعد از مدتی با بهانههای مختلف شما را نسبت به ثبت رویاها بی انگیزه میکند. بیدار میشویم میگوییم ازدواج میکند. الآن ما به آن بالا میرویم، اگر آدم خوبی هم بودیم، ما آنجا میبینیم یک نفر ازدواج کرده است، امّا آن برای ما نامفهوم است. زنبورها رفتند امّا الآن به اندازهی سنخیّت خود چیزهایی میبینیم. به قول مولوی این زنبورها برگشتند رفتند. حالا اگر چناچه سنخیّت این آدم با این عالم زیاد بود، در آن خوابیده که حواس هم معطّل شده است تعطیل شده است، یک چیزهایی میبیند امّا اگر نه سنخیّت آن کم بود چه میبیند؟

دیدگاهتان را بنویسید