دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

این مساله شاید نمادی از تمایل زنان به همدردی، صلح و آرامش باشد. ممکن است چنین فردی بتواند در درک عامل کابوسها به شما کمک کند و توصیههایی به شما ارائه دهد که موجب احساس آرامش شود. توجه داشته باشید که مهم نیست کابوس چقدر ترسناک باشد؛ کابوس واقعی نیست و به احتمال زیاد در زندگی واقعی برای شما روی نخواهد داد.

رویاها چقدر طول میکشند؟ اهمیت رویاها برای سلامت و زندگی بهتر ما در مطالعات مختلف بررسی شده است. برخی محققان میگویند رویاها هیچ هدف و معنایی ندارند و برخی دیگر معتقدند ما برای سلامت روحی، عاطفی و جسمی خود به آنها نیاز داریم. شـما نیاز دارید کـه این احساسات را آزاد کنید تا دوباره بازرسی رابه دست آورید. بعضی از شما نیاز دارید که رویاهای خود را در یک محیط گروه درمانی یا با یک روان درمانگر یا متخصص خواب در میان بگذارید. خواب هواپیما، مانند خوابهای مربوط به تمام حالتهای حملونقل، ممکن است به مسیر زندگی شما، سرعت حرکتتان، و میزان کنترل شما بر زندگی اشاره داشته باشد.

کارل گوستاو یونگ میگوید: اگر والدین شما زنده هستند و خواب مرگ آنها را ببینید یعنی: زمان تحولات درونی و بلوغ عقلی تان فرا رسیده و رابطه شما با پدر و مادرتان، به مرحلهای جدید رسیده اسـت. با تعبیر رویاها میتوانیم بینشهایی درباره خود و زندگیمان به دست آوریم. بعضی رویاها میتوانند در پردازش افکار و رویدادهای روز به مغز ما کمک کنند. بسیاری از افراد میگویند که بهترین ایدهها در خواب به ذهنشان خطور کرده است.

در مورد چرایی رویا دیدن نظریههای بسیاری وجود دارد، اما هیچکس به دلیل آن اطمینان قطعی ندارد. و این نکته به خصوص در مورد رویاهایی که بارها و بارها اتفاق میافتند صادق است. همانگونه که در مورد دلیل رویا دیدن نظرات مختلفی وجود دارد، درباره معنای رویاها نیز دیدگاههای گوناگونی بیان شده است. این نوع رویاها احتمالا در اثر استرس یا اضطراب پنهان ایجاد میشود. ترکیبات شیمیایی مغز ما در طول خواب دچار تغییر میشود. خواب REM فقط چند دقیقه در اوایل شب به طول میانجامد، اما هرچه بیشتر بخوابیم طولانیتر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید