دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

یکی از علایم خواب راست و رؤیای صادق این است که با جزئیاتش در خاطر شخص میماند؛ امّا خواب بیهوده و پریشان یا در ذهن نمیماند و اگر بماند به صورت پراکنده و نامفهوم است. البته در دست مردم کتابچه هایی به عنوان تعبیر خواب از امام صادق و.. ولی نظریه دیگری هست که میگوید خواب دیدن اقسامی دارد: ممکن است وابستگی به حالات بدنی انسان داشته باشد، ممکن است وابستگی به حالات روانی انسان داشته باشد، و ممکن است به هیچ یک از اینها وابستگی نداشته باشد و احیانا در آن، جنبه اشراق و الهام باشد، که اینها خوابهای نادرالوجود است.

قسمتی از خوابها عبارت از افکار عادی یا اسرار نهانی انسان است که در خواب گاهی به صورت خودش ظاهر میشود و گاهی به عللی تغییر شکل داده با صورت دیگری خودنمائی می کند. اما از راه دیگری می توان به تعبیر خواب دست یافت و آن این است که همواره انسان خواب خود را خوب تعبیر کند زیرا خواب تابع تعبیر است اگر خوب تعبیر شود به همان نحو محقق می شود و اگر بد تعبیر شود به بدی محقق میشود. شک نیست که رویای صادقه چون از جانب خداوند محقق می شود، تعبیر آن نیاز به علم الهی دارد که این علوم غیبی تنها برای انبیاء و امامان وجود دارد.

خوابهای جنگی ممکن است جبرانی برای عدم وجود پرخاشگری در زندگی واقعی باشند، که نیاز به تهاجمیتر یا قاطعتر بودن در بیداری را نشان میدهند. این یک مورد نادر است زیرا مثل بیشتر خوابها، به خواب دیدن خاکسپاری معمولا استعارهای است و ممکن است نشاندهندهی بُعدی از خود یا چیزی در درونتان باشد که مرده است؛ یا شاید برخی جنبههای زندگی واقعی را نشان میدهد که به پایان رسیده یا متوقف شده است. وارد شده است که خداوند خواب دیدن را برای این در بشر قرار داده است که آیتی از آیات الهی باشد.

یک نظریه این است که اصلا خواب دیدن چیزی نیست که قابل توجه باشد؛ انسان در عالم بیداری فکر و شعورش منظم کار میکند و در عالم خواب نامنظم و پرت و پلا و پراکنده، و یک سلسله تخیلات بیمنطق و بیاساس که اصلا شایسته فکر کردن و مطالعه نیست، در عالم خواب برای آدم پیدا میشود. قسمت دیگر خوابها، عبارت از افکار ولگرد و آشفتهایست که گاهی در بیداری و بخصوص در مواقع ناخوشی گریبانگیر اشخاص میشود و دارای ارزش علمی و روانی نیست و در بعضی از روایات به «اضغاث احلام» یا افکار شیطانی تعبیر شده است. روایات متعددی در مجامع روایی ما نقل است که پیامبر گرامی و امامان خوابهای مردم را تعبیر می کردند و به همان گونه محقق میشد.

دیدگاهتان را بنویسید