دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

ابن سینا و پس از وی شیخ اشراق به رابطة میان تاویل و تعبیر اشاره کرده اند و معتقدند که گاهی نفس در بیان حقیقتی معنوی که در خواب یا کشف و شهود مشاهده کرده است، آن را به مشابه یا ضد آن تغییر می دهد که در این صورت نیازمند تفسیر باطنی هستیم. خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. در طول این مرحله از خواب، مغز فعال است، چشم ها حرکت می کنند و بدن در حالت آرام قرار دارد.

دیدن مار در خواب، خطر یا دشمن خانگی است. دیدن خانه در خواب نشانه چیست؟ اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت.

عموماً معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئی یا جائی نشسته بود که آن شیئی به شما تعلق داشت به قدر آن غبار چیزی به دست می آورید. شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. شما نیاز دارید که مسئولیت ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید.

شـما نیاز دارید کـه مسئولیتها را بپذیرید و بیشتر بخود متکی باشید. تعبیر دیگر این است که خانه ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید. به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، زمانی که سنگینی پلک روی چشم ها پرده می اندازد و از دروازه هایی بیداری عبور می کنید سفر شما در سرزمین خواب و رویا آغاز می شود، رویا جهان رخ دادن اتفاق های عجیب و رها از بند قوانین است که ذهن انسان را غرق در پرسش های بی پاسخ کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید