دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

علاوه بر این، ممکن است به خاطر سپردن رویاها به این دلیل سختتر باشد که در طول خواب REM بدن ما سیستمهای ایجاد کننده خاطره را در مغز غیر فعال میکند. دلیل این اختلاف در نتایج پژوهشهای قدیمی با پژوهشهای تازهتر احتمالاً به این دلیل است که زنان نسبت به گذشته بیشتر خوابهای جنسی میبینند یا بیشتر آن را گزارش میکنند. پژوهشگران نمیتوانند دلیل فراموش شدن رویاها را با اطمینان بیان کنند؛ شاید مغز ما طوری طراحی شده که رویاهای خود را فراموش کنیم، زیرا اگر همه آنها را به خاطر آوریم شاید نتوانیم رویاها را از خاطرات واقعی تشخیص دهیم.

شاید ما فقط رویاهایی را به یاد میآوریم که درست قبل از بیدار شدن اتفاق میافتند چون در آن زمان بعضی فعالیتهای مغزی معین دوباره آغاز شدهاند. در تجزیه و تحلیل رویای یونگی، هر جنبه از رویای شما نمایانگر چیزی در روان شماست. دیدن بذر در خواب نمایانگر قدرت، ضعف و تواناییهای شماست؛ علاوهبراین ممکن است بیانگر آن باشد که باید بخشهایی از خود را تقویت کنید.

اگر در مورد رویاهای خود کنجکاو هستید یا میخواهید به معنای احتمالی نهفته در پس آنها پی ببرید میتوانید از دفترچهای برای ثبت رویاها استفاده کنید. بنابراین در برخی رویاها تعبیر خواب مار نشان دهنده جنسیت ما هستند؛ در برخی خواب ها به انرژی جاری در بدن ما اشاره می کند که کار گوارش “روده به مثابه ی مار” را انجام می دهد؛ یا انرژی خلاق یا زهرآگین افکار و احساسات ما. این نوع رویاها احتمالا در اثر استرس یا اضطراب پنهان ایجاد میشود.

برخی میگویند این بدان معنا نیست که ذهن ما رویاها را فراموش میکند بلکه گویای آن است که ما نمیدانیم چگونه به آنها دسترسی پیدا کنیم. به خاطر آوردن رویا را به خود یادآوری کنید: اگر تصمیم بگیرید که رویاهایتان را به یاد آورید احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که صبح آنها را به خاطر آورید. حتی اگر فقط میتوانید اطلاعات تصادفی را به خاطر بیاورید همه چیزهایی را که به یاد میآورید و احساسات حاصل از آنها را بنویسید. مثل تمام نمادهای خواب، فقط فرد خواب بیننده میتواند در مورد معنی آن تصمیم بگیرد. دیدن چنین خواب هایی ممکن است لزوماً به این معنی نباشد که شما در یک قرعه کشی برنده ی پول خواهید شد اما می توانید این انتظار را داشته باشید که انرژی مثبت بیشتری به خود جذب کنید و فرصت های بیشتری برای برنده شدن بر سر راه تان قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید