دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

حالا آمد و میگوید: خیلی خوب «فَإن کَانَتِ النَّفسُ کَامِلَهً» یک آدم حسابی باشد «مُتِمَکِنَهً مِن إدراکِ المُجَرداتِ العَقلیهَ أدرَکتَها وَ استَحضَرت أسبَابَ الکَائِنات عَلی مَا هِیَ عَلیهَا مِنَ الکُلِّیُهِ وَ النُّورِیه» اگر آدم کاملی بود این میآید وصل میشود، به علّت مسانخت چیزهای حسابی درمییابد، اصلاً حقایق را درمییابد. خیلی وقتها میفرمایند که ما به بالا وصل میشویم امّا به خاطر اینکه آن حقیقت در آنجا وجود دارد، آن را نمیبینیم. الآن ما به آن بالا میرویم، اگر آدم خوبی هم بودیم، ما آنجا میبینیم یک نفر ازدواج کرده است، امّا آن برای ما نامفهوم است. زنبورها رفتند امّا الآن به اندازهی سنخیّت خود چیزهایی میبینیم.

حالا اگر چناچه سنخیّت این آدم با این عالم زیاد بود، در آن خوابیده که حواس هم معطّل شده است تعطیل شده است، یک چیزهایی میبیند امّا اگر نه سنخیّت آن کم بود چه میبیند؟ امّا شکل این آدم حسود در عالم بالا یک شکل خاصّی است، اگر انسان کامل بود آن را در مییابد امّا اگر یک مقدار درجهی او پایین بود، نفس آن را حکایت میکند یعنی با چیزهایی که این میشناسد تطبیق میکند.

بیدار میشویم میگوییم ازدواج میکند. آنها در اثر جدا شدن از عالم ماده، در عالم روحانی، مشاهداتی دلپذیر دارند که بعد از بیدار شدن، قادر هستند تا سخنان الهام گونه ای را که در آن مدت خلسه به گوش جان شنیده اند، یادآور شوند. حالا خلاصه تا آخر. حالا گوش بدهید بقیهی آن را به شما بگویم، زود تمام بشود. «وَ إن لَم تَکُن مُتِمَکِّنَه مِن إدراکِ المُجَردات عَلی مَا هِیَ عَلَیها وَ الارِتِقَاء إلی عَالَمِهَا تَوقَّفَت فِی عَالَمِ المِثال مُرتَقِیَّهً مِن عَالَمِ الطَّبِیعَهَ» خوب میگوید اگر در آن درجات نباشد که ادراک مجردات بکند، میگوید که در عالم مثال متوقّف بشود و خلاصه آدم خوبی است و نفوس سلیمهای است که خوابهایی که اینها میبینند به اینها میگویند: منامات صریحه.

همیشه قرار نیست خوابهای شما تعبیر شوند؛ گاهی اوقات حتی دو نفر خواب یکسانی میبینند اما تعبیر خواب آنها متفاوت خواهد بود. یک مثال برای شما میزنم یک زبانی است دارد پخش میشود، کسی معنای آن را نمیداند. یکی باید برگردد و این را برای او ترجمه بکند. امّا این را گوش بدهید جالب است.

دیدگاهتان را بنویسید