دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

1. خوابهایی که از افکار و تخیلات انسان در بیداری نشات میگیرند؛ در واقع در این نوع از خوابها آنچه فرد در طی روز با آن درگیر است و دغدغه فکری اون است در خواب اون نیز محور اصلی موضوع خواب می شود. یکی از زیرمجموعه های این نوع خوابها، خوابهای تکراری است که تا وقتی یک دغدغه فکری در دنیای واقعی داریم، خواب آن را بدون تغییر بطور متوالی در شبهای مختلف میبینیم و با از بین رفتن آن چالش، دیدن ان خواب هم متوقف میشود. کابوسها اکثرا از مشکلات بیرون از خواب و دنیای واقعی نشات میگیرند.

این خوابها از مزاج افراد نشات میگیرد و بسته به مزاج گرم یا سرد بیننده خواب می تواند متفاوت باشد. را میبینند و فرد با مزاج سرد، خواب برف و زمستان و کوه یخ ببیند. اگر زنی که پسرش مرده است در خواب ببیند که پسرش زنده شده است، یعنی مسافرش از سفر برمیگردد. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. به علاوه باید در نظر داشته باشید که چه نوع تخمی است، کجا قرار دارد، و تازه است یا پخته.

6. خوابهای هوشیارانه، خوابهایی هستند که فرد بیننده خواب در حین خواب میداند که در حال دیدن خواب است و در خواب به خود یا دیگران میگوید که من در حال دیدن خواب هستم و حتی قادرند خواب خود را تا حدودی کنترل کنند. شما و درمانگر بر اساس محتوای خواب خود جمعبندی می کنید. در واقع خواب نوعی ارتباط بین بدن ما و خود ما است و پیامهای جسم ما را به ما می دهد. خوابها به بطور کلی به 10 دسته مختلف تقسیم می شوند که به صورت خلاصه در زیر آمده است.

البته در صورتی که متخصصی در دسترس نباشد میتوان از کتابهای سطح بازار مثل کتاب های تعبیر خوابی که از ابن سیرین، حضرت یوسف و … داوودی صورتی نشانهای از به دنیا آمدن یک دختر در خانواده یا اطرافیان است. تحلیل نمادهای خواب و تشریح معانی آن هم یک سرگرمی رایج و هم روشی برای دریافت بازتابی از درون فرد است. نفس آدمى بخاطر تجردش، هم سنخيتى با عالم مثال دارد و هم با عالم عقل، و وقتى انسان به خواب رفت و حواسش دست از كار كشيد، طبعا از امور طبيعى و خارجى منقطع شده متوجه به عالم مثال و عقل كه خود، هم سنخ آنها است مىشود، و در نتيجه پارهاى از حقايق آن عوالم را به مقدار استعداد و امكان مشاهده مىنمايد.

دیدگاهتان را بنویسید