رابطه خواب و افکار ما

با توجه به علم روانشناسی فروید می گوید رویا ها همان امیال سرکوب شده ای می باشند که به شکل خواب بر ما ظاهر می شوند. همچنین ابراهیم کرمانی میگوید: اگر بیند کفن مردهای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم.

بسیاری از ما اعتقاد داریم که در هنگام خواب روح از جسم انسان جدا خواهد شد، و به عالمی دیگر خواهد رفت و اتفاقاتی که در خواب میبینم، کم و بیش همان اتفاقاتی می باشند که روح ما در عالم دیگری تجربه کرد است. روح در خواب به آسمان رفته و به همین دلیل است که ما خواب میبنیم و گاهی نیز رویای صادقانه می بینیم. شباهت مرگ و خواب در این می باشد که هنگامی که می میریم روح از جسم جدا می شود و در هنگام خواب نیز همین اتفاق رخ می دهد.

قربانی کردن گوسفند، در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند. قربانی کردن در خواب نشانه نجات و رستگاری می باشد و دیدن قربانی کردن نشانه انتفاع و سود بردن است، به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب نیز بدهند. اگر بیمار می باشد شفا پیدا خواهد کرد، و اگر آزاد می باشد رستگاری میابد و حچ اسلام بگذارد، همچنین اگر ترسی داشته باشد ایمن خواهد گشت. • اگر ببینید گوسفند قربانی کردهای، یـعـنـی اگر بنده و «برده» هستی، آزاد میشوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا میکنی.

اگر در خواب ببینی که شتر یا گوسفندی را قربانی می کنی، بیننده این خواب اگر برنده باشد آزاد خواهد شد. در این پست تعبیر خواب آزاد شدن را در اختیارتان قرار داده ایم. چنانچه در خواب ببینید که حیوانی حلال گوشت را قربانی می کنید بسیار خوب است ولی اگر ببیند که خودش یا دیگری حیوان حرام گوشتی را قربانی می کند نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید