شیوه های به یاد ماندن و تعبیر رویا چیست؟

رویا را در ذهن خود بازپخش کنید: اگر درست بعد از بیدار شدن در مورد رویای خود فکر کنید شاید بعدا راحتتر بتوانید آن را به یاد آورید. اگر در مورد رویاهای خود کنجکاو هستید یا میخواهید به معنای احتمالی نهفته در پس آنها پی ببرید میتوانید از دفترچهای برای ثبت رویاها استفاده کنید. به خاطر آوردن رویا را به خود یادآوری کنید: اگر تصمیم بگیرید که رویاهایتان را به یاد آورید احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که صبح آنها را به خاطر آورید. پیش از به خواب رفتن به خود یادآوری کنید که میخواهید رویای خود را به خاطر بسپارید.

حتی اگر فقط میتوانید اطلاعات تصادفی را به خاطر بیاورید همه چیزهایی را که به یاد میآورید و احساسات حاصل از آنها را بنویسید. رویاها از ابتدای زمان انسان را مجذوب خود کردهاند و احتمالا ما همچنان در معمای پیچیده آنها سرگردان خواهیم بود. رویاهای خود را بنویسید. رویاها را بدون قضاوت ثبت کنید. اگر بخواهید بعدا دوباره به سراغ رویایی که ثبت کردهاید بروید انتخاب عنوان مفید خواهد بود. یک دفتر و خودکار در کنار تخت خود قرار دهید و هر روز صبح در حالی که خاطره رویایتان هنوز تازه است پیش از هر کاری آن را ثبت کنید.

یک نظریه این است که اصلا خواب دیدن چیزی نیست که قابل توجه باشد؛ انسان در عالم بیداری فکر و شعورش منظم کار میکند و در عالم خواب نامنظم و پرت و پلا و پراکنده، و یک سلسله تخیلات بیمنطق و بیاساس که اصلا شایسته فکر کردن و مطالعه نیست، در عالم خواب برای آدم پیدا میشود. راجع به خواب دیدن نظریات مختلفی هست. وارد شده است که خداوند خواب دیدن را برای این در بشر قرار داده است که آیتی از آیات الهی باشد. این قسم خوابها است که در روانکاوی و به نظر روانشناسان ارزش علمی بسیار دارد و بوسیله آنها می توان به ضمیر مخفی اشخاص پیبرد و ریشه ناخوشی روانی مرضای روحی را تشخیص داد.

از زمان های بسیار قدیم علمی به نام تعبیر خواب وجود داشته است، افرادی بوده اند که سعی در تفسیر خواب ها داشته و نظرات زیادی از آنها باقی مانده است. قسمت دیگر خوابها، عبارت از افکار ولگرد و آشفتهایست که گاهی در بیداری و بخصوص در مواقع ناخوشی گریبانگیر اشخاص میشود و دارای ارزش علمی و روانی نیست و در بعضی از روایات به «اضغاث احلام» یا افکار شیطانی تعبیر شده است. بعضی اوقات رویاها عجیباند و ممکن است بر خلاف هنجارهای اجتماعی باشند. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگ تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.

دیدگاهتان را بنویسید