شیوه های به یاد ماندن و تعبیر رویا چیست؟

اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می رسید، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید. و باغ در خواب دیدن قیم زن بود. مردی اگر در خواب ببیند که جارو می کند به خانه خود خیر و برکت می آورد.

جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده، پولی در اختیارش می گیرد یا اینکه به کاری مشغول می شود. خواب و رویا آنچنان اهمیتی دارد که ادیان مختلف دیدگاه های گوناگونی درباره آن ارائه داده و پیامبری که علم تعبیر می دانستند به تاویل رویای افراد پرداختند اما این توضیحات برای اقناع ذهن پرسشگر انسان کافی نبوده است. اگر ببیند از آن بیرون آمد، دلیل که از حرام توبه کند. اگر در خواب ببینی در خانه تو خاک قرار دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموالی را بدون رنج و سختی به دست می آوری.

اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می گیری و یا «کنیزکی» به دست می آوری. مثلا اگر گربه در رویای شما به دور دست و پای شما یا یک آشنا میچرخید و دنبال نوازش بود، میتواند شبیه به احساس نیاز شما به توجه در این ایام باشد.

اگر در خواب ببینید که پولی را برای چیزی پرداخت میکنید، تعبیر ان اسـت که در زندگی خود با مشکلاتی روبهرو میشوید. اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان برگ ها می ریخت، دلیل که غم و اندوه به وی رسد. بنابراین در برخی رویاها دیدن مار در خواب نشان دهنده جنسیت ما هستند؛ در برخی خوابها به انرژی جاری در بدن ما اشاره میکند که کار گوارش “روده به مثابه ی مار” را انجام میدهد؛ یا انرژی خلاق یا زهرآگین افکار و احساسات ما.

دیدگاهتان را بنویسید